O dyrekcji

Dowiedz się więcej o położeniu, historii i organizacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, realizowanych projektach i korzystaniu z funduszy krajowych i międzynarodowych. Obejrzyj galerie zdjęć z najważniejszych wydarzeń i z najpiękniejszych miejsc.

Zasoby leśne

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych i podstawowych działów gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Pod pojęciem łowiectwa rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie RDLP Gdańsk wszyscy Starostowie ( 18 ) powierzyli Nadleśniczym pełnienie nadzoru – na łącznej powierzchni 50.952,64 ha.