O dyrekcji

Dowiedz się więcej o położeniu, historii i organizacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, realizowanych projektach i korzystaniu z funduszy krajowych i międzynarodowych. Obejrzyj galerie zdjęć z najważniejszych wydarzeń i z najpiękniejszych miejsc.

Zasoby leśne

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest jednym z najważniejszych i podstawowych działów gospodarki leśnej.

Ochrona lasu

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo będzie wykonany agrolotniczy zabieg ratowniczy przeciwko brudnicy mniszce.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Pod pojęciem łowiectwa rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Certyfikaty

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku certyfikatu Forest Stewardship Council® (numer licencji: FSC® C015396) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC został wydany 13 listopada 2017 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2022 r.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Na terenie RDLP Gdańsk wszyscy Starostowie ( 18 ) powierzyli Nadleśniczym pełnienie nadzoru – na łącznej powierzchni 50.171 ha.