Wydawca treści Wydawca treści

Narady Techniczno-Gospodarcze w Nadleśnictwach Strzebielino i Lubichowo.

     Stosownie do wymogów Instrukcji Urządzania Lasu (2011) oraz Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie korekty Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r. (znak sprawy: ZU 042 01 81/2012) odbędą się:
- w dniu 25 października 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Strzebielino Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), której zadaniem jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu na lata 2022-2031” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”
- w dniu 26 października 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Lubichowo Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), której zadaniem jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu na lata 2022-2031” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. narad zawarte są w komunikatach do pobrania z listy załączników poniżej.

Urządzanie lasu.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

     Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu
       Celem planowania urządzeniowego jest opracowywanie projektów planów urządzenia lasu zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wymogami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, z odpowiednim uwzględnieniem oczekiwań społecznych w sprawie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody. Cel ten osiągany jest poprzez realizację zadań planowania urządzeniowego, dotyczących w szczególności:
1) inwentaryzacji i oceny stanu lasu, w tym siedlisk i drzewostanów wraz ze sporządzeniem syntetycznego opisu taksacyjnego poszczególnych wyłączeń taksacyjnych oraz wykonaniem odpowiednich zestawień zbiorczych,
2) rozpoznania walorów przyrodniczych w lasach oraz określenia sposobów postępowania gospodarczego z uwzględnieniem potrzeb z zakresu ochrony przyrody,
3) rozpoznania podstawowych założeń polityki zagospodarowania przestrzennego regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody, z uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony środowiska,
4) zebrania informacji w sprawie programu ochrony przyrody, w tym dotyczących obszaru Natura 2000, wraz z aktualizacją i weryfikacją dotychczasowego programu ochrony przyrody,
5) sformułowania celów, zasad i sposobów realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,
6) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania realizacji planu urządzenia lasu na środowisko wraz z opracowaniem wymaganej prognozy, dla obiektów i zakresu uzgodnionych z organami właściwymi w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
7) rozpoznania ekonomicznych warunków gospodarki leśnej oraz określenia spodziewanych efektów ekonomicznych tej gospodarki w urządzanym nadleśnictwie,
8) określenia długo- i średniookresowych hodowlanych i technicznych celów gospodarki leśnej dla urządzanego obiektu, umożliwiających formułowanie celów doraźnych w poszczególnych drzewostanach,
9) projektowania pożądanych typów drzewostanów oraz możliwie zróżnicowanej budowy lasu (wiekowej i przestrzennej),
10) ustalenia etatów cięć głównego użytkowania lasu (rębnego oraz przedrębnego),
11) projektowania odnowień, zalesień oraz zadań z zakresu pielęgnowania lasu,
12) określenia kierunkowych zadań z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,
13) określenia kierunkowych zadań z zakresu gospodarki łowieckiej w lasach,
14) określenia potrzeb w zakresie remontów i budowy infrastruktury technicznej, w tym dotyczących turystyki i rekreacji,
15) zobrazowania przestrzennego - w formie odpowiednich map - podstawowych danych o urządzanym obiekcie, dotyczących w szczególności: obszarów chronionych i funkcji lasu, wyników inwentaryzacji oraz wybranych zadań gospodarki leśnej,
16) sporządzenia ogólnego opisu lasów, zawierającego m.in. ogólną charakterystykę urządzanego obiektu, analizę gospodarki leśnej za okres obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu, analizę stanu zasobów drzewnych wraz z określeniem kierunku ich rozwoju oraz pożądanego stanu, cele gospodarki przyszłej, program ochrony przyrody, zestawienia przewidywanych zadań (obligatoryjnych oraz fakultatywnych zwanych dalej wskazaniami) oraz prognozę stanu zasobów drzewnych na koniec planowanego okresu planistycznego.

      Plan urządzenia lasu dla nadleśnictwa sporządzany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach oraz rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy o lasach.
      Sporządzanie planu urządzenia lasu wymaga również uwzględnienia odpowiednich wymogów innych ustaw i rozporządzeń regulujących sprawy planowania gospodarczego i ochrony środowiska, w tym ustaw: prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo geodezyjne i kartograficzne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o ochronie przeciwpożarowej, prawo łowieckie, prawo wodne, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Obowiązujące plany urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa znaleźć można na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Instrukcja urządzania lasu.