Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Lasach Państwowych prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Pod pojęciem łowiectwa rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Ażeby kochać las – wystarczy być poetą.
Ale na to, by las kochać i rozumieć – trzeba być
poetą i myśliwym
J. Ejsmond

Najważniejszymi celami łowiectwa są:

  • ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),
  • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych i osłonowych),
  • uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny – regulowanie jej stanów ilościowych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych i młodnikach oraz uprawach rolnych),
  • spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji łowieckich oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Na terenie RDLP w Gdańsku funkcjonuje 9 rejonów hodowlanych. Rejony te zostały utworzone na potrzeby opracowywanych w roku 2007 wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Zasięg granic rejonów, z określeniem nadleśnictw wchodzących w skład poszczególnych rejonów przedstawia się następująco:

              

Gospodarka łowiecka na terenie regionalnej dyrekcji LP prowadzona jest na 227 obwodach łowieckich, z czego 219 obwodów dzierżawią koła łowieckie zrzeszone w PZŁ, natomiast 6 obwodów jest wyłączonych z wydzierżawienia i stanowią one 5 Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP zarządzanych przez Nadleśnictwa: Elbląg, Gdańsk, Kwidzyn, Lubichowo i Wejherowo.
Z pośród 219 obwodów dzierżawionych przez koła łowieckie, 64 jest obwodami leśnymi – wydzierżawianymi przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, natomiast 155 jest obwodami polnymi – wydzierżawianymi przez właściwych Starostów.
W ośrodkach hodowli zwierzyny LP oprócz polowania realizuje się także inne cele (zgodne z zapisami art. 28 ustawy Prawo łowieckie), związane w szczególności z:
- prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk,
- wdrażaniem nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
- hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
- prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

Szacowana liczebność zwierzyny grubej występującej na terenie RDLP w Gdańsku za okres ostatnich 7 lat przedstawiono na poniższych wykresach:
            

Natomiast wielkość odstrzału za ostatnie 5 sezonów łowieckich (w tym sezon 2011/12) dla w/w gatunków na obwodach dzierżawionych przedstawiała się następująco: