Wydawca treści Wydawca treści

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

     Stanowi o tym ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.).Wyjątek stanowią obszary parków narodowych, dla których taką decyzję wydaje dyrektor parku.
       Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
      Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi być właścicielem gruntu w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .
Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami wnioskodawca dostarcza do biura RDLP w Gdańsku osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji może być trwałe lub nietrwałe (np. pod wydobycie kruszywa naturalnego z przewidzianą rekultywacją terenu) lub mogą wystąpić obydwie formy wyłączenia przy realizacji danej inwestycji.

Formularz wniosku wraz z wykazem załączników zamieszczamy poniżej.
 


Charakterystyka zasobów leśnych..

Na terenie RDLP w Gdańsku przeważają siedliska lasowe, przeciętny wiek drzewostanów to 67 lat a przeciętna zasobność 264 m3/ha.

Powierzchnia lasów według typów siedliskowych lasu.

Typy siedliskowe

[tys. ha]

[%]

Bs

1,69

0,6

Bśw

57,42

20,2

Bw

0,74

0,3

Bb

0,96

0,3

BM św

56,91

20

BMw

1,12

0,4

BMb

5,8

2

Razem borowe

124,62

43,8

LM św

103,36

36,3

LMw

1,84

0,6

LMb

2,42

0,9

Lśw

44,51

15,6

Lw

1,39

0,5

1,36

0,5

Ol

3,94

1,4

OlJ

0,99

0,3

Razem lasowe

159,81

56,2

Ogółem

284,43

100

 
 

 

Struktura powierzchniowa według klas wieku.

 

Klasy wieku

[ha]

[%]

Pow. leśna niezal.

3 346

1,2

I

22 241

7,8

II

39 421

13,9

III

63 773

22,3

IV

49 356

17,4

V

47 002

16,5

VI

24 175

8,5

VII i st.

11 585

4,1

KO, KDO, BP

23 536

8,3

Pow. leśna zalesiona

281 089

98,8

Ogółem pow. leśna

284 435

100

 
 

Powierzchniowy udział gatunków panujących w lasach RDLP Gdańsk.

Grupa gatunków

[ha]

[%]

So

197707,7

69,4

Św

9034,8

3,2

Jd

212,82

0,1

Bk

38998,54

13,7

Db

16012,01

5,6

Gb

394,66

0,1

Brz

13876,49

4,9

Ol

7544,53

2,7

Tp

201,34

0,1

Os

452,04

0,2

Ogółem

284435

100