Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadzorowane.

Na terenie RDLP Gdańsk wszyscy Starostowie ( 18 ) powierzyli Nadleśniczym pełnienie nadzoru – na łącznej powierzchni 50.952,64 ha.

     Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z zapisami art. 5 Ustawy o lasach  sprawuje starosta, który może, w drodze porozumienia, powierzyć nadleśniczemu prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Gdańsku wszyscy starostowie powierzyli nadleśniczym prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wyłączone z nadzoru, ze względu na ich specyfikę, pozostają lasy komunalne dużych aglomeracji miejskich. Powierzchnia lasów, w których nad prawidłowością prowadzonej gospodarki czuwają leśnicy podlega corocznej aktualizacji i na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, według stanu na dzień 31.XII.2021 r., wynosi 50 952,64 ha.
          Do głównych zadań stojących przed leśnikami w lasach niepaństwowych należą :
- cechowanie i legalizacja pozyskanego przez właścicieli drewna,
- doradztwo w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej,
- sporządzanie planów zalesienia w ramach PROW,
- wykonywanie zarządzonych przez starostę zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych,
- ocena udatności upraw leśnych,
- opiniowanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
          Lasy Państwowe aktywnie włączyły się w pomoc przy usuwaniu skutków klęski z 11 sierpnia 2017 roku. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydzielił z środków własnych, w skali całego kraju,  35 mln zł dla właścicieli lasów, z tytułu  łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach. Działania związane z szybkim wypłaceniem ww. środków stanowiły przedmiot szczególnej uwagi pomorskich leśników w ostatnich latach.Na początku 2022 roku nastąpiła wypłata ostatniej transzy środków wyasygnowanych na ten cel. Łącznie właściciele lasów prywatnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku  uprzątnęli  1998,38 ha powierzchni całkowicie zniszczonych przez żywioł, za czynności związane z porządkowaniem wypłacono w formie pomocy 10,99 mln zł.

Wykaz pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw Lasów Nadzorowanych w poszczególnych jednostkach na terenie RDLP w Gdańsku do pobrania poniżej.