Aktualności Aktualności

Wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

Właściwym do wydawania decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji, bez względu na formę własności, jest dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

     Stanowi o tym ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.).Wyjątek stanowią obszary parków narodowych, dla których taką decyzję wydaje dyrektor parku.
       Decyzja o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji może zostać wydana dla gruntów przeznaczonych na cele nieleśne (wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.
      Osoba ubiegająca się o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych z produkcji musi być właścicielem gruntu w rozumieniu art. 4 pkt. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych .
Wniosek o wyłączenie gruntów leśnych z produkcji wraz z niezbędnymi dokumentami wnioskodawca dostarcza do biura RDLP w Gdańsku osobiście lub za pośrednictwem poczty.
Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji może być trwałe lub nietrwałe (np. pod wydobycie kruszywa naturalnego z przewidzianą rekultywacją terenu) lub mogą wystąpić obydwie formy wyłączenia przy realizacji danej inwestycji.

Formularz wniosku wraz z wykazem załączników zamieszczamy poniżej.