Wydawca treści Wydawca treści

Nowe projekty

Lasy Państwowe realizują aktualnie 14 projektów rozwojowych

Działania projektowe, oprócz ukierunkowania na innowację i rozwój Lasów Państwowych obejmują również ochronę klimatu, ochronę zagrożonych gatunków, rozwój terenów niezurbanizowanych oraz rozwijanie współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Niebawem wszelkie informacje dotyczące projektów rozwojowych dostępne będą w jednym miejscu – przygotowywana jest bowiem dedykowana im strona internetowa.

Poniżej przedstawiamy krótki opis projektów:

Projekty rozwojowe, których realizacja bezpośrednio dotyczy RDLP w Gdańsku

 1. Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą.

Cele projektu:

 • Ograniczanie emisji CO2 poprzez szersze wykorzystanie drewna jako najbardziej pro-środowiskowego surowca budowlanego
 • Opracowanie i wdrożenie standardów technicznych dla energooszczędnego budownictwa z drewna stosowanego w PGL LP
 • Ochrona dziedzictwa architektonicznego oraz zanikających profesji związanych z obróbką drewna poprzez wspieranie szkolnictwa zawodowego
 • Aktywne wspieranie innowacyjnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem drewna w budownictwie energooszczędnym
 • Zwiększenie ilości inwestycji energooszczędnych wykorzystujących drewno jako główny materiał budowlany
 • Obniżenie zużycia energii w PGL LP

W ramach projektu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w Nadleśnictwie Gdańsk powstanie w 2018 roku obiekt edukacyjny na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie.

Poza tym, zgodnie z Zarządzenie nr 9 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15 marca 2017r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych budynków mieszkalnych i biurowych z wykorzystaniem drewna i materiałów drewnopochodnych, od 2018 roku w technologii drewnianej mają powstawać nowobudowane kancelarie leśnictw a od 2019 roku również budynki mieszkalne i biurowe jednostek.

 1. Odnawialne źródła energii podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

Cele projektu:

 • Centralizacja zakupów energii elektrycznej w LP.
 • Określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne potencjały.
 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w PGL LP.
 • Rozwój elektromobilności (opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, zakup samochodów elektrycznych i punktów ładowania).

W ramach projektu Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku planuje w 2018 roku zakup dwóch samochodów elektrycznych oraz zakup i montaż dwóch punktów ładowania – przy siedzibie RDLP w Gdańsku oraz siedzibie Nadleśnictwa Gdańsk.

Wszystkie jednostki RDLP w Gdańsku przygotowują się do przeprowadzenia audytu elektroenergetycznego oraz zintegrowanego zakupu energii elektrycznej.

 1. Rozwój łączności w LP – modernizacja sieci radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej.

Cele projektu:

 • Budowa i uruchomienie ogólnokrajowej sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na potrzeby LP, opartej o technologię analogowo – cyfrową zintegrowaną z siecią WAN LP.
 • Zapewnienie łączności współdziałania wszystkich służb zaangażowanych w akcje ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych poprzez bezpośredni kontakt radiowy.
 • Utworzenie spójnej sieci łączności służącej ochronie ppoż lasu, ochronie lasu przed szkodnictwem leśnym, zarządzaniu kryzysowemu, a także celom administracyjnym i gospodarczym.
 1. Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

Cele projektu:

 • Promowanie Lasów Państwowych poprzez promocję dziczyzny, pszczelarstwa i płodów runa leśnego.
 • Rozwój terenów niezurbanizowanych poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia w przedsiębiorstwach lokalnych i samozatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych.
 • Wypromowanie pszczelarstwa jako działu gospodarki znacząco wpływającego na zachowanie i zwiększenie bogactwa przyrodniczego terenów leśnych i znajdujących się w najbliższej okolicy lasów, a także pozytywnie wpływającego na aktywizację zawodową, szczególnie na terenach niezurbanizowanych.
 1. Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji.

Cele projektu:

 • Poprawa zarządzania turystyką leśną poprzez stworzenie mapy turystycznej LP (również w wersji mobilnej), kompleksowych folderów turystycznych oraz portalu internetowego.
 • Zapewnienie turystom dostępu do atrakcji i usług turystycznych w bezpieczny sposób.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy LP a organizacjami turystycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego i podmiotami zarządzającymi atrakcjami turystycznymi i dobrami kulturowymi.
 1. Leśne Gospodarstwa Węglowe.

Cele projektu:

 • Wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu gazów cieplarnianych w środowisku.
 • Utworzenie modelu pochłaniania dwutlenku węgla przez polskie lasy.
 • Doprowadzenie do automatycznego określania ilości zakumulowanego węgla dla każdego wydzielenia drzewostanowego w zintegrowanym Systemie Informatycznym Lasów Państwowych.
 • Testowanie efektywności dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia retencji CO2 w lasach Polski.
 •  Udoskonalenie sposobu raportowania pochłaniania CO2 w lasach Polski.
 •  
 1. Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Cele projektu:

 • Stworzenie infrastruktury na potrzeby przechowywania biomasy drzewnej  (sieć składów wielofunkcyjnych).
 • Opracowanie procedur odbioru, magazynowania, monitorowania i sprzedaży biomasy na składach drewna energetycznego.
 • Wyznaczenie technologii optymalnego przetwarzania biomasy drzewnej w energię elektryczną i cieplną.

W ramach projektu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku powstaje skład wielofunkcyjny w Nadleśnictwie Starogard, w miejscowości Swarożyn.

 1. Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP.

Cele projektu:

 • Wypracowanie procedur pozwalających na uzyskanie koncesji w zakresie wydobywania kopalin przez jednostki LP, umożliwiającej prowadzenie zakładów górniczych (podręcznik).
 • Obniżenie kosztów inwestycji drogowych – zabezpieczenie surowca poprzez spółki i zakłady regionalne LP.
 • Opracowanie mapy występowania kopalin na obszarze zarządzanym przez PGL LP.
 1. Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach).

Cele projektu:

 • Poprawa standardu użytkowania i efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP.
 • Promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP.
 • Podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy.
 • Przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, w 2017 w ramach projektu realizowanych jest 9 inwestycji w pięciu Nadleśnictwach (Cewice, Choczewo, Elbląg, Lębork, Wejherowo). W 2018 roku działania kontynuowane będą w Nadleśnictwach Lębork, Wejherowo i Elbląg).

 1. Wartościowanie nieruchomości leśnych

Cele projektu:

 • Opracowanie i wdrożenie nowych zasad umożliwiających ustalenie wartości nieruchomości leśnych
 • Upowszechnienie projektu w celu stworzenia możliwości wykorzystywania opracowanych materiałów przez szerokie kręgi interesariuszy.

Projekty rozwojowe, w których aktualnie nie przewiduje się bezpośredniego  udziału  jednostek RDLP w Gdańsku

 1. Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe.

Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Białymstoku, Olsztynie, Krośnie, Katowicach, Krakowie i Lublinie, LBG Kostrzyca, OKL Gołuchów.

Cele projektu:

 • Utrzymanie populacji żubra i jej monitoring.
 • Rozprzestrzenienie żubrów i tworzenie meta populacji – rozwój populacji żubra poprzez rozgęszczenie i zwiększenie zasięgu.
 • Utworzenie banku genów żubra.
 • Wypromowanie w społeczeństwie idei ochrony żubra oraz promocja działań LP w tym zakresie.
 1. Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie PGL LP.

Uczestnicy: wybrane nadleśnictwa z RDLP w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Radomiu oraz Wrocławiu.

Cele projektu:

 • Stworzenie nowych stanowisk lęgowych oraz wzmocnienie istniejących.
 • Odtworzenie systemu lokalnych meta populacji.
 • Stworzenie trwałych podstaw prawnych i organizacyjnych dla zachowania lokalnych populacji cietrzewia na obszarach zarządzanych przez PGL LP.
 • Zwiększenie w społeczeństwie wiedzy na temat potrzeb i metod ochrony cietrzewia, a także zasad zachowania się na obszarach, gdzie gatunek występuje.
 • Budowa ośrodka hodowli cietrzewia.
 1. Ochrona rybołowa na obszarach SPA Natura 2000.

Cele projektu:

 • Identyfikacja stanowisk rybołowów i czynników stanowiących dla nich zagrożenie we wszystkich stanowiskach w Polsce położonych na obszarach Natura 2000.
 • Objęcie specjalną ochroną wszystkich znanych stanowisk poprzez powołanie sieci opiekunów gniazd i stanowisk.
 • Prowadzenie monitoringu satelitarnego rybołowów.
 • Odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę nowych gniazd nadrzewnych oraz platform na słupach wysokiego napięcia.
 • Zwiększenie bazy żerowej oraz wzrost wiedzy osób zarządzających jeziorami i stawami.
 1. Centrum szkolenia strzeleckiego LP im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi.

Cele projektu:

Utworzenie zakładu krajowego, łącznie ze stworzeniem odpowiedniej infrastruktury, w którym będzie możliwe:

 • Podnoszenie i utrzymywanie na wysokim poziomie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy Straży Leśnej.
 • Szkolenie i doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią przez pracowników LP, którzy mają przydziały organizacyjno - mobilizacyjne na czas kryzysu i wojny do jednostki zmilitaryzowanej.
 • Realizacja wymogów prawnych w zakresie współpracy, w tym na płaszczyźnie szkoleń, pomiędzy Strażą Leśną i Policją.
 • Udostępnienie toru motocrossowego, paintballowego, organizacja szkoleń strzeleckich dla myśliwych.