Wydawca treści Wydawca treści

Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku

Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej w powiązaniu z ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu edukacyjnego i informacyjnego na terenie RDLP w Gdańsku.

Najważniejszą grupę docelową stanowią mieszkańcy pomorskiego, w szczególności pochodzący z Trójmiasta i okolic.

Podstawowe działania, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu zostały podzielone na cztery zadania:

  1. rozwój systemu edukacji społecznej, w ramach którego przeprowadzone będą działania miękkie tj. konferencje, seminaria szkoleniowe, cykle edukacyjne, kampania medialna, festyny edukacyjne, konkursy, wyjazdy edukacyjne itd.
  2. rozwój elektronicznych systemów informowania społeczeństwa, w ramach którego zostaną stworzone mobilne aplikacje dot. problematyki projektowej oraz dedykowana strona www,
  3. Poszerzenie poziomu akceptacji społecznej dla działań ochronnych LP, w ramach którego przeprowadzone zostaną działania z zakresu małej infrastruktury informacyjnej na terenie nadleśnictw biorących udział w projekcie.
  4. zarządzanie projektem.

Projekt „Las – drewno – człowiek" jest pierwszym tego typu projektem na Pomorzu i w Lasach Państwowych harmonijnie łączącym działania edukacyjno – promocyjne z wykorzystaniem elektronicznych środków.

Postęp wdrażania - aktualności.

W dniach 20 – 22. 10. 2015 edukatorzy z terenu RDLP w Gdańsku uczestniczą w seminarium dotyczącym Podstaw pedagogiki leśnej w ramach projektu „Las - drewno - człowiek - kompleksowy program podniesienia świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej na terenie RDLP w Gdańsku" współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Seminarium zorganizowane zostało przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku we współpracy z Forestry Extension Institute z Norwegii. Seminarium prowadzi trener z Norwegii, pan Bjørn Helge Bjørnstad.

Pobierz plik prezentacji z seminarium.

Osiągnięcia w realizacji projektu.

 

 

Informacje o współpracy z podmiotami Państw-Darczyńców.

Projekt zakłada współpracę ponadnarodową z partnerem z Norwegii – Forestry Extension Institute - FEI, dzięki któremu zostaną wdrożone i dostosowane do polskich warunków innowacyjne modele edukacyjne w przedmiotowym zakresie wypracowane w Norwegii w ciągu ostatnich 30 lat. Dodatkowo, współpraca międzynarodowa przyniesie wartość dodaną w postaci wykorzystania eksperckich doświadczeń FEI z zakresu elektronicznych systemów informacyjnych, które zostały tam już zaimplementowane.

 

Informacje kontaktowe.

Lider partnerstwa:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk.

Partnerzy: Nadleśnictwa Gdańsk, Elbląg i Wejherowo.

Partner z Norwegii:   

Współfinansowane przez: 

FUNDUSZE EOG

     Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

     W okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016 r.

     Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.