Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona rezerwatowa

Różnorodność biologiczna, która przejawia się miedzy innymi w bogactwie siedlisk objętych ochroną rezerwatową, jest warunkiem trwałości i „zdrowia” naturalnych ekosystemów.

Rezerwat ustanawiany w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jest to obszar chroniący naturalne lub nieznacznie zmienione ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze. Rezerwatem mogą być także siedliska gatunków roślin, zwierząt  czy grzybów, a także wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi składniki przyrody nieożywionej.

W rezerwacie ochronie może podlegać całość przyrody lub jej poszczególne części np. gatunek, rośliny lub zwierzęta. Kiedy ochraniając przyrodę rezerwatu nie ingerujemy w jej bieg mówimy o ochronie ścisłej, kiedy ingerujemy w środowisko rezerwatu mamy do czynienia z ochroną częściową.

Cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu określa plan ochrony.

Plan ochrony rezerwatu ustanawiany w formie zarządzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, tworzony jest na dwadzieścia lat. Jest dokumentem określającym stan zachowania zasobów przyrody, wskazuje koncepcję ochrony wraz z sposobem ograniczenia i eliminacji potencjalnych zagrożeń dla przyrody rezerwatu. Zapisy planu ochrony, zawierają także wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin i do  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan ochrony rezerwatu wskazujące drogę eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla funkcjonowania rezerwatu.