Rezerwaty przyrody

Różnorodność biologiczna, która przejawia się miedzy innymi w bogactwie siedlisk objętych ochroną rezerwatową, jest warunkiem trwałości i „zdrowia” naturalnych ekosystemów.

Obszary Natura 2000

Program, którego celem jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody - indywidualne form ochrony przyrody.

Użytki ekologiczne

Pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej lasów.