Wydawca treści Wydawca treści

Telefon alarmowy w biurze RDLP w Gdańsku.

Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.

W roku bieżącym od dnia 26 marca w RDLP w Gdańsku czynny jest telefon alarmowy, pod który, należy dzwonić w każdym przypadku zauważenia pożaru lasu:

784 643 919
58 303 17 86

Należy pamiętać także o powiadomieniu służb ratowniczych za pośrednictwem numerów:

112   lub   998


Zagrożenie pożarowe

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 60 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich(nie objętych zasięgiem stref).

Lasy Państwowe jako dobro publiczne udostępnione są dla społeczeństwa przez cały rok. Udostępnienie to wiąże się z szeregiem zagrożeń dla lasu, którym przeciwdziałać muszą Służby Leśne. Jednym z największych zagrożeń dla obszarów leśnych jest zagrożenie pożarami . Chociaż występuje ono cały rok, to nasilenie tego zjawiska przypada corocznie na na miesiące II kwartału każdego roku. W tym też okresie odnotowujemy najwięcej  pożarów pod względem ilościowym jak i powierzchniowym. Czas ten określany jest jako okres wzmożonego zagrożenia pożarami lasu czyli tzw. okres „ Akcji Bezpośredniej". Służba Leśna Lasów Państwowych w związku z tym zagrożeniem, od początku każdego roku w ramach profilaktyki zapobiegania  pożarom, wykonuje szereg czynności terenowych określonych szczegółowo w Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu. Czynności te corocznie, szczegółowo aktualizowane, ujęte są w podstawowym dokumencie jakim jest plan ochrony pod nazwą „Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru lasu".  Plan ten opracowany przez każde nadleśnictwo, corocznie uzgadniany jest z Państwową Strażą Pożarną i zatwierdzany przez odpowiedniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. W uproszczeniu jest to plan współdziałania Służby Leśnej ze służbami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w przeciwdziałaniu i gaszeniu pożarów lasu.

     Podstawowym obowiązkiem służb Lasów Państwowych w okresie wzmożonego zagrożenia pożarami tj. od 01.03 do 30.10 każdego roku, określanym jako„ Akcja Bezpośrednia" jest organizacja „ Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych"(PAD) w siedzibie RDLP i wszystkich nadleśnictw oraz monitoringu obszarów leśnych. Polega ona na pełnieniu dyżurów ppoż.w siedzibach wymienionych wyżej oraz na obserwacji obszarów leśnych z wież obserwacyjnych na których zainstalowano kamery lub na których dyżurują obserwatorzy zatrudnieni w tym okresie przez każde nadleśnictwo. Ponadto w okresie tym funkcjonują Leśne Patrole Przeciwpożarowe, wyposażone w samochody terenowe z modułem gaśniczym. Na profilaktykę przeciwdziałaniu zagrożenia pożarowego lasu składają się również całoroczne, automatyczne, leśne stacje meteorologiczne. Na obszarze RDLP Gdańsk, rozmieszczonych jest 5 stacji meteo w nadleśnictwach: Choczewo, Cewice, Kościerzyna, Starogard, Gdańsk. Dane meteorologiczne podawane przez te stacje w odstępach 10-cio minutowych, określają dodatkowo stopień zagrożenia pożarowego lasu na daną chwilę. W przypadku stopnia zagrożenia określanego jako III (w skali I do III), uruchamiane są dodatkowe służby dyżurne w dodatkowych godzinach dyżurowania. Podstawowymi parametrami meteo powiązanymi z określeniem stopnia zagrożenia pożarowego lasu są:  Temperatura powietrza, wilgotność powietrza, kierunki występujących wiatrów, stopień wilgotności ściółki leśnej pobieranej z reprezentatywnych pow. leśnych do pomiaru wilgotności o godz. 9:00 i 13:00. Jeżeli przez kolejne 5 dni występują wysokie temperatury powietrza , niska wilgotność powietrza oraz wilgotność ściółki 10% i niżej, stan zagrożenia pożarowego lasu określany jest jako III –katastrofalny. Wówczas kierownik jednostki terenowej czyli nadleśniczy, zobligowany jest wg „ Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu" do ogłoszenia w mediach i przy pomocy tablic informacyjnych na terenach leśnych „Zakazu wstępu do lasu" . Stan taki stosowany jest jednak bardzo rzadko z uwagi na fakt, że większość pożarów lasu zauważonych i zgłaszanych jest przez osoby postronne, przebywające w danej chwili w lesie. W roku 2016 zauważony pożar lasu przez osoby postronne, zgłoszono w 89% przypadków ogólnej liczby pożarów (dot. RDLP Gdańsk) a w roku 2017 w 80 % wszystkich pożarów lasu.

      Obszary leśne nadleśnictw, RDLP Gdańsk należą przeciętnie do tzw . II-giej kategorii zagrożenia pożarowego czyli obszarów średnio zagrożonych. Kategoria zagrożenia (I do III) nadleśnictw, określana jest ze względu na udział suchych siedlisk leśnych w powierzchni ogólnej nadleśnictwa, stopień penetracji ludzkiej lasów oraz z uwagi na ilość pożarów w danym nadleśnictwie odnotowanych w ostatnich 10-ciu latach. Na 15 nadleśnictw RDLP Gdańsk pięć nadleśnictw zalicza się do III kategorii zagrożenia pożarowego czyli o zagrożeniu najniższym. Za ostatnie 5 lat na obszarze lasów dyrekcji gdańskiej(300 tyś. ha), daje się zauważyć tendencja malejąca co do liczby występujących pożarów jak i powierzchni leśnej która uległa spaleniu. Ma to ścisły związek z prawidłową organizacją ochrony ppoż. jak i doskonałą współpracą leśników ze służbami Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

        Aktualny na daną chwilę stopień zagrożenia pożarowego obszarów leśnych, dostępny jest  dla zainteresowanych na stronie internetowej Lasów Państwowych na mapie zagrożenia pożarowego. Dotyczy to całości Lasów Państwowych jak i lasów poszczególnych Dyrekcji Regionalnych.