Aktualności Aktualności

Spotkanie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: Współpraca dla Ochrony przyrody i środowiska

Na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji związanych z ochroną przyrody. Omówiono zagadnienia dotyczące współpracy na rzecz lepszej ochrony gatunkowej i środowiska.

W spotkaniu 18 kwietnia 2024 r. brali udział m.in. Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Biologii oraz przedstawiciele Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców, Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Omówione zostały ważne tematy, m.in. wpływ ochrony rezerwatowej i gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną lasów, plany ochrony parków krajobrazowych, wsparcie gatunków chronionych oraz projekty czynnej ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w województwie pomorskim.

Podkreślono kontynuację współpracy w zakresie gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody, a także rolę Wód Polskich w gospodarowaniu wodami. Wspólnie podjęto także dyskusję na temat obszarów cennych przyrodniczo w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.

To spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń w dziedzinie ochrony przyrody oraz zrównoważonego zarządzania środowiskiem.