Wydawca treści Wydawca treści

Przetwarzanie danych osobowych w RDLP w Gdańsku

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, dalej „RDLP” pragnie wyjaśnić podstawowe kwestie RODO.

1. Co to jest RODO - skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

2. Kto to jest Administrator Danych – jest to „Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, tel.: 58 321 22 00, e-mail: rodo.rdlp@gdansk.lasy.gov.pl, która przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 września 1991 r. o lasach. Prowadzi działalność administracyjną, gospodarkę leśną w zakresie hodowli, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania drewna oraz pozostałą działalność związana z gospodarką leśną. Prowadzi także działalność socjalno-bytową, edukacyjną i inwestycyjną.

3. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną.

4. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

5. W celu uzyskania informacji w przedmiocie stosowania przepisów RODO mogą Państwo skontaktować się z nami listownie, pod adresem e-mail lub telefonicznie w sposób wskazany w pkt 2.

6. Źródło danych osobowych – w większości sytuacji RDLP pozyskuje dane od osoby, której dane dotyczą.

7. Rodzaje, kategorie danych osobowych przetwarzanych przez RDLP  - dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe w szczególności do celów związanych z:

a) prowadzeniem gospodarki leśnej  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach, ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej);

b) realizacją umów, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

d) prowadzeniem rachunkowości (wystawianie faktur/rachunków i innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);

e) zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy);

f) zatrudnianiem pracowników i prowadzeniem rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i ustawą  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych);

8. Przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane mogą być przekazywane do odbiorców danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa.

9. Czas przetwarzania danych osobowych – RDLP przechowuje dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, dane przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) RDLP przetwarza dane do czasu przedawnienia roszczeń. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody – RDLP będzie przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, RDLP obowiązane jest przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat.

10. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez RDLP - przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

c) usunięcia danych (art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

g) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

11. Urząd Ochrony Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, organ nadzorujący zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, do którego mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania przez RDLP danych osobowych.

12. Podanie danych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w pkt. 7, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

13. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie - RDLP nie przetwarza Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez RDLP jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie praw wynikających z RODO, w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie RDLP.

RDLP zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

1.- w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.

2.- w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.

3. RDLP udziela Państwu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.

4. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z RDLP pod adresem e-mail: rodo.rdlp@gdansk.lasy.gov.pl 

 

  PDF – wniosek o realizację prawa osoby, której dane dotyczą (do pobrania)