Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg o naborze wewnętrznym na stanowisko: Podleśniczego/Instruktora technicznego

OGŁOSZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg
o naborze wewnętrznym
na stanowisko: Podleśniczego/Instruktora technicznego (na zastępstwo)
w Nadleśnictwie Elbląg

 

1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Elbląg
Ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
Tel. 55 230-85-31
e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl
2. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.
3. Określenie stanowiska:
Podleśniczy/Instruktor techniczny (na zastępstwo) w Nadleśnictwie Elbląg
4. Tryb prowadzenia naboru
1.
Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne spójnej polityki kadrowej zawarte w piśmie GK.013.127.2022 z dnia 05 września 2022 r. Dyrektora Generalnego lasów Państwowych oraz Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 09.01.2023 r. (DO.1101.82.2022).
2.
Oferta jest skierowana do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.

5. Wymagania niezbędne:
a)
Wykształcenie: średnie leśne lub wyższe leśne;
b)
Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1-5, 7-8 Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późniejszymi zmianami);
c)
Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
d)
Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a)
Wykształcenie wyższe leśne;
b)
Zdany egzamin do Służby Leśnej;
c)
Doświadczenie w pracy w leśnictwie;
d)
Ukończone dodatkowe kursy np. kurs brakarski, studia podyplomowe, itp.
e)
Umiejętność obsługi rejestratora leśniczego i modułu „Panel leśniczego”, SILPweb;
f)
Ukończony z wynikiem pozytywnym staż pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;
g)
Predyspozycje osobowe jak: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
7. Ogólny zakres obowiązków:
a)
Ochrona granic leśnictwa, znaków graficznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym;
b)
Wykonywanie wszelkich czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych mających na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, ochronę zasobów leśnych i innego majątku;
c)
Kontrola i odbiór prac wykonywanych przez zakłady usług leśnych;
d)
Prowadzenie działań w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa;
Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.
8. Warunki zatrudnienia:
a)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień 04 grudnia 2023 r.;
b)
Zatrudnienie oparte jest na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas zastępstwa.

c)
Warunkiem zatrudnienia na stanowisko podleśniczego jest zdany egzamin do Służby Leśnej. W przypadku braku zaświadczenia o zdanym egzaminie do Służby Leśnej, wyłoniony kandydat zostanie na taki egzamin skierowany.
d)
Atrakcyjne warunki pracy i płacy;
e)
Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
f)
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne;
g)
Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
9. Wymagane dokumenty
a)
CV z dokładną informacją o wykształceniu i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej ;
b)
list motywacyjny;
c)
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego;
d)
kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – Załącznik nr 1;
e)
oświadczenie kandydata wg załączonego wzoru Załącznik nr 2;
f)
oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 3
Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
Nadleśnictwo Elbląg
Ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg
- osobiście w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg
w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 12:00. z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko Podleśniczego/Instruktora technicznego (na zastępstwo)”.

2. Dokumenty składane drogą elektroniczną lub dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

11. Dodatkowe informacje
a)
Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
b)
Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);
c)
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
d)
Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem.
e)
Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.


Nabór wewnętrzny na wolne stanowisko robotnika obsługi w Nadleśnictwie Kwidzyn

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście w terminie do dnia 27 listopada 2023 r. do godz. 09:00 na adres: Nadleśnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, 82-500 Kwidzyn, z dopiskiem "Nabór wewnętrzny na wolne stanowisko robotnika obsługi w Nadleśnictwie Kwidzyn".

 

Do udzielenia informacji na temat rekrutacji upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych Pani Natalia Dmitrzak, nr tel.: 55 261-69-75.


Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane


Nadleśnictwo Lipusz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracyjnych.

Nadleśnictwo Lipusz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracyjnych.

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia

absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

 

 

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
 1. być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
 2. złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

 

ul. Rogaczewskiego 9/19

 

80-804 Gdańsk

 

 • absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),

• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;

• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);

• kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni                  o ukończeniu studiów;

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze występuje zapotrzebowanie na kandydatów z wykształceniem wyższym ekonomicznym oraz administracyjnym.

 

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

 

Termin złożenia dokumentów —  29.09.2023 r. (liczy się data wpływu podania).

Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 03.10.2023 r.

 

 1. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 05.10.2023 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku.

 

 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu
  10.10.2023 r. od godz. 09:00 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Egzamin kwalifikacyjny na staż dla szkół średnich        i wyższych innych niż leśne odbędzie się w formie ustnej. Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do odbycia stażu zostanie przesłana pocztą tradycyjną.

 

 1. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Kadr i Szkoleń, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl.  

 

 1. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.

 

 

Gdańsk, dnia25.08.2023 r.                                              

                                  

 

                                  

 

     …………………………………

     (podpis Dyrektora RDLP w Gdańsku)


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w formie papierowej wyłącznie podczas prowadzonych naborów. Miejsce i formę składania aplikacji o pracę określają ogłoszenia o naborach. Nie pozyskujemy dokumentów rekrutacyjnych poza prowadzonymi naborami.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.