Wydawca treści Wydawca treści

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA STAŻ W ROKU 2020.

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjecie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
  • być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
  • złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

   ul. Rogaczewskiego 9/19

   80-804 Gdańsk

- absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),
• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) – załącznik nr 1;
• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2;

 

- absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);
• ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów;
• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – załącznik nr 1;
• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2;

 

- absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze nie występuje zapotrzebowanie na kandydata z wykształceniem innym niż leśne.

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

  Termin złożenia dokumentów —  25.09.2020 r. (liczy się data wpływu podania).
  Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 02.10.2020 r.

 3. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 05.10.2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku oraz tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych tut. RDLP.

 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu 09.10.2020 r. od godz. 09:00 w siedzibie RDLP w Gdańsku zostanie przeprowadzony - w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym - dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Informacja o wynikach egzaminu zostanie podana do wiadomości w dniu 12.10.2020 r. poprzez indywidualne zawiadomienie kandydatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakwalifikowanych na staż absolwentach.

 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Kadr, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl

   

  Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.  


Wyniki egzaminu kwalifikującego na staż.

Protokół

z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydatów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

W oparciu o Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z dnia 07.09.2012 r. (znak: GK-1103-20/12), Decyzji Nr 40/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dn. 02.08.2018 r. (znak spr.: DO.1125.10.2018) z późniejszymi zmianami oraz ogłoszenie RDLP w Gdańsku z dnia 01.08.2019 roku, oraz Protokół z posiedzenia Komisji kwalifikacyjnej z dn. 02.10.2018 r., Komisja kwalifikacyjna w składzie jn., przeprowadziła w dniu 8 października 2019 roku egzamin kwalifikacyjny na staż.

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem trzech nadleśnictw na łącznie dodatkowo trzech absolwentów, zakwalifikowane na staż w jednostkach RDLP w Gdańsku zostały 33 osoby (spośród 35 osób, które przystąpiły do egzaminu kwalifikującego).

Wyniki egzaminu (pisemnego testu, którego wyniki dołączone są do dokumentacji naboru na staż) zostaną przekazane indywidualnie kandydatom do dn. 10 października br. w formie elektronicznej.

Kandydaci wytypowani do odbycia stażu, winni zgłosić się w przydzielonych nadleśnictwach RDLP w Gdańsku do dnia 31 października 2019 r. celem ustalenia terminu rozpoczęcia odbywania stażu.

Brak zgłoszenia w podanym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z odbywania stażu.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

 1. Paweł Januschewski – Przewodniczący Komisji
 2. Ewa Pacholczyk – Z-ca Przewodniczącego
 3. Mirosław Andrejko - członek
 4. Marek Kowalewski - członek
 5. Paweł Szymański – członek

Komunikat dla kandydatów na staż.

      W oparciu o Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.02.2012 r, Decyzji Nr 40/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 02.08.2018 r. z późniejszymi zmianami oraz ogłoszenia RDLP w Gdańsku z dnia 01.08.2019 r, w dniu 2 października 2019 roku przeprowadzone zostało postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

Plik protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej do pobrania poniżej.


Roczny staż w jednostkach RDLP w Gdańsku.

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjecie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
 3. być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
 4. złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

ul. Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

 

 • absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),

• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;

• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);

• ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów;

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze nie występuje zapotrzebowanie na kandydata z wykształceniem innym niż leśne.

 

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

 

Termin złożenia dokumentów —  27.09.2019 r. (liczy się data wpływu podania).

Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 02.10.2019 r.

 

 1. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 04.10.2019 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku oraz tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych tut. RDLP.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu
  08.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie RDLP w Gdańsku zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Informacja o wynikach egzaminu zostanie podana do wiadomości w dniu 10.10.2019 r. poprzez indywidualne zawiadomienie kandydatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji
  o zakwalifikowanych na staż absolwentach.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Kadr, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl.           
 4. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.

 

Gdańsk, dnia  01.08.2019 r.