Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Lipusz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracyjnych.

Nadleśnictwo Lipusz ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko referenta ds. administracyjnych.

NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO Nadleśnictwo Lubichowo

REKRUTACJA NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

Nadleśnictwo Lubichowo rozpoczyna rekrutację na stanowisko podleśniczego.

Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne spójnej polityki kadrowej zawarte w: piśmie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5.09.2022r., (zn.spr.:GK.013.127.2022); Zarządzeniu nr 1/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 09.01.2023r., w sprawie zasad naboru na wakujące stanowiska pracy w warunkach obowiązywania spójnej polityki kadrowej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku (zn. spr.: DO.1101.82.2022);
W naborze mogą uczestniczyć wszyscy kandydaci spełniający minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zatrudnienia na stanowisku podleśniczego.

Wymagane dokumenty wraz z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem e-mail należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Lubichowo w godzinach od 7:00 do 14:30 lub przesłać pocztą na adres: Nadleśnictwo Lubichowo, ul. Leśna 12, 83-240 Lubichowo w terminie do dnia 22 września 2023 roku do godz. 14:30. Liczy
się data i godzina faktycznego wpływu oferty do nadleśnictwa.
Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podleśniczego – rekrutacja zewnętrzna". Dokumenty złożone po terminie lub przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Osobą do kontaktu w sprawie jest:

Danuta Bukowska
Stanowisko ds. pracowniczych
Tel.: +48 58 58 85 874; tel. kom: +48 694 493 611
danuta.bukowska@gdansk.lasy.gov.pl


Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia

absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

 

 

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.

 

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
 1. być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, udokumentowaną chorobą trwającą nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni jednak nie więcej niż 12 miesięcy, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
 2. złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

 

ul. Rogaczewskiego 9/19

 

80-804 Gdańsk

 

 • absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),

• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;

• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);

• kserokopię odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni                  o ukończeniu studiów;

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze występuje zapotrzebowanie na kandydatów z wykształceniem wyższym ekonomicznym oraz administracyjnym.

 

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

 

Termin złożenia dokumentów —  29.09.2023 r. (liczy się data wpływu podania).

Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 03.10.2023 r.

 

 1. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 05.10.2023 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku.

 

 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu
  10.10.2023 r. od godz. 09:00 zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Egzamin kwalifikacyjny na staż dla szkół średnich        i wyższych innych niż leśne odbędzie się w formie ustnej. Informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się do odbycia stażu zostanie przesłana pocztą tradycyjną.

 

 1. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Zespołem ds. Kadr i Szkoleń, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl.  

 

 1. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.

 

 

Gdańsk, dnia25.08.2023 r.                                              

                                  

 

                                  

 

     …………………………………

     (podpis Dyrektora RDLP w Gdańsku)


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku informuje, że dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są w formie papierowej wyłącznie podczas prowadzonych naborów. Miejsce i formę składania aplikacji o pracę określają ogłoszenia o naborach. Nie pozyskujemy dokumentów rekrutacyjnych poza prowadzonymi naborami.

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.