Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg o naborze wewnętrznym na stanowisko: Podleśniczego/Instruktora technicznego

OGŁOSZENIE
Nadleśniczego Nadleśnictwa Elbląg
o naborze wewnętrznym
na stanowisko: Podleśniczego/Instruktora technicznego (na zastępstwo)
w Nadleśnictwie Elbląg

 

1. Organizator naboru:
Nadleśnictwo Elbląg
Ul. Marymoncka 5, 82-300 Elbląg
Tel. 55 230-85-31
e-mail: elblag@gdansk.lasy.gov.pl
2. Adresaci naboru:
Rekrutacja skierowana jest tylko i wyłącznie do pracowników aktualnie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.
3. Określenie stanowiska:
Podleśniczy/Instruktor techniczny (na zastępstwo) w Nadleśnictwie Elbląg
4. Tryb prowadzenia naboru
1.
Nabór prowadzony jest w oparciu o wytyczne spójnej polityki kadrowej zawarte w piśmie GK.013.127.2022 z dnia 05 września 2022 r. Dyrektora Generalnego lasów Państwowych oraz Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 09.01.2023 r. (DO.1101.82.2022).
2.
Oferta jest skierowana do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.

5. Wymagania niezbędne:
a)
Wykształcenie: średnie leśne lub wyższe leśne;
b)
Spełnienie warunków do zatrudnienia w Służbie Leśnej, o których mowa w art. 45 ust. 2 pkt 1-5, 7-8 Ustawy o lasach z 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późniejszymi zmianami);
c)
Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz gotowość na wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych;
d)
Brak przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

6. Wymagania dodatkowe (preferowane):
a)
Wykształcenie wyższe leśne;
b)
Zdany egzamin do Służby Leśnej;
c)
Doświadczenie w pracy w leśnictwie;
d)
Ukończone dodatkowe kursy np. kurs brakarski, studia podyplomowe, itp.
e)
Umiejętność obsługi rejestratora leśniczego i modułu „Panel leśniczego”, SILPweb;
f)
Ukończony z wynikiem pozytywnym staż pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych;
g)
Predyspozycje osobowe jak: dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.
7. Ogólny zakres obowiązków:
a)
Ochrona granic leśnictwa, znaków graficznych i geodezyjnych, tablic ostrzegawczych i informacyjnych oraz ochrona lasu przed szkodnictwem leśnym;
b)
Wykonywanie wszelkich czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych i ochronnych mających na celu realizację zadań ustalonych dla leśnictwa, ochronę zasobów leśnych i innego majątku;
c)
Kontrola i odbiór prac wykonywanych przez zakłady usług leśnych;
d)
Prowadzenie działań w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa;
Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.
8. Warunki zatrudnienia:
a)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy ustala się na dzień 04 grudnia 2023 r.;
b)
Zatrudnienie oparte jest na podstawie umowy o pracę na pełny etat, na czas zastępstwa.

c)
Warunkiem zatrudnienia na stanowisko podleśniczego jest zdany egzamin do Służby Leśnej. W przypadku braku zaświadczenia o zdanym egzaminie do Służby Leśnej, wyłoniony kandydat zostanie na taki egzamin skierowany.
d)
Atrakcyjne warunki pracy i płacy;
e)
Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach;
f)
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne;
g)
Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.
9. Wymagane dokumenty
a)
CV z dokładną informacją o wykształceniu i przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej ;
b)
list motywacyjny;
c)
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ukończenie kursów, szkoleń itp. oraz posiadanego stażu zawodowego;
d)
kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych – Załącznik nr 1;
e)
oświadczenie kandydata wg załączonego wzoru Załącznik nr 2;
f)
oświadczenie o zapoznaniu z klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik nr 3
Wymienione wyżej dokumenty – oryginały, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku złożenia kserokopii wymaganego dokumentu kandydaci zobowiązani są okazać ich oryginały przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.

10. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać:
- pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny:
Nadleśnictwo Elbląg
Ul. Marymoncka 5
82-300 Elbląg
- osobiście w punkcie kancelaryjnym Nadleśnictwa Elbląg
w terminie do dnia 30.11.2023 r. do godz. 12:00. z dopiskiem „Nabór wewnętrzny na stanowisko Podleśniczego/Instruktora technicznego (na zastępstwo)”.

2. Dokumenty składane drogą elektroniczną lub dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej, nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego.

11. Dodatkowe informacje
a)
Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem;
b)
Kandydaci, których oferty zostaną zakwalifikowane do procedury naboru, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie (drugi etap naboru);
c)
Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone można odebrać osobiście. Oferty odrzucone i nieodebrane po upływie dwóch tygodni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
d)
Nadleśnictwo nie zwraca kosztów związanych z naborem.
e)
Postępowanie i rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu i odwołaniu.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny.