Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

PRZEKOP MIERZEI WIŚLANEJ

15 lutego 2019 roku Urząd Morski w Gdyni -  inwestor wskazany ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - otrzymał od Wojewody Pomorskiego zezwolenie na realizację inwestycji  w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z powyższym i zgodnie z Art. 25 ust. 1-3 ww. ustawy,  UM w Gdyni podpisał z Nadleśnictwem Elbląg  stosowne porozumienie  obejmujące wycinkę drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcie. Prace te mają wyłącznie charakter prac przygotowawczych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą. Wydana przez Wojewodę Pomorskiego decyzja poprzedzona została raportem oddziaływania na środowisko oraz wydaniem pozwolenia wodno-prawnego. Na przeniesienie gatunków podlegających ochronie uzyskano stosowne derogacje RDOŚ w Gdańsku. Podjęte prace realizowane były w standardowej procedurze jaką stosuje się do innych inwestycji regulowanych ustawami.   Z procedury tej korzystano między innymi w przypadku realizacji takich inwestycji jak: kolej metropolitalna (13 ha); Trasa Słowackiego (3 ha); Lotnisko Kosakowo (7,2 ha); obwodnica kościerska (10 ha) i inne.

Warto przy tym zaznaczyć, że Sejm RP przyjął w/w ustawę wyjątkowo zgodnie gdyż głosowało za nią 402 spośród 460 posłów. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE W LICZBACH:

Elbląscy leśnicy zobligowani w/w decyzjami przystąpili do działań i tak:

 • obszar objęty pracami przygotowawczymi wynosił ok. 25 ha co stanowi niespełna 0,5% gruntów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe na obszarze Mierzei Wiślanej,
 • wycinka i uprzątanie drzew prowadzone były na pasie o długości 1,2 km i szerokości 200 m,
 •  gatunkiem podlegającym wycince była głównie Sosna pospolita w wieku powyżej 70 lat, posadzona w tym miejscu przez leśników w okresie powojennym,
 • dominującymi typami siedliskowymi lasu w obszarze wycinki są Bór świeży i Bór mieszany świeży – siedliska stosunkowo ubogie,
 • zasobność drzewostanu wynosiła 230 m3 /ha, przy średniej krajowej wynoszącej 269 m3/ha,
 • ze względu na położenie tego obszaru w strefie Natura 2000 Lasy Państwowe, w porozumieniu z inwestorem, wykonują pełny nadzór botaniczny, ornitologiczny, chiropterologiczny,
 • na obszarze tym nie stwierdzono występowania gat. strefowych, a prace  rozpoczęto przed okresem lęgowym ptaków co umożliwiło swobodny  i bezpieczny dla ptaków przebieg zaplanowanych działań,
 • usuwany drzewostan był drzewostanem gospodarczym, w obrębie którego nie występowały formy ochrony przyrody, które uniemożliwiałyby prowadzenia wycinki,
 • prace realizowały 3 harwestery i 2 forwordery tj. maszyny służące do pozyskania i wywozu drewna,
 • bezpośrednio na powierzchni pracowało 10 pracowników Zakładu Usług Leśnych,
 • równolegle z pracami pozyskania drewna przygotowywano plac składowo-manipulacyjny dla pozyskanego surowca. 

DLA PORÓWNANIA:

 • w okresie minionych 10 lat na terenie w obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku zalesiono łącznie ok. 2420 ha gruntów - 100 razy więcej niż wynosi obszar wylesienia pod planowany przekop Mierzei,
 • lesistość województwa pomorskiego wynosi 36,4% - to 3. miejsce w kraju!
 • w ciągu ostatnich 10 lat Marszałek Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych prywatnej własności na cele nieleśne na powierzchni 720 ha tj. na obszarze 30 krotnie większym niż teren pod przekop,
 • w ciągu ostatnich 10 lat 125 ha gruntów leśnych będących w zarządzie RDLP w Gdańsku, na mocy specustaw, zostało wyłączonych z produkcji leśnej i przeznaczonych na różne inwestycje. W tym samym okresie właściwi Starostowie, wykorzystując art. 13. ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach, dokonali zmiany lasu na użytek rolny na powierzchni 81 ha.

UWAGA!

Wycinkę drzew pod przekop Mierzei Wiślanej zakończono w dniu 20 lutego 2019 r. o godzinie 9:00. Prace trwały 5 dni jednak ze względów bezpieczeństwa nadal obowiązuje dla tego terenu całkowity zakaz wstępu aż do odwołania.  

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!