Lista aktualności Lista aktualności

Podsumowano międzynarodowy projekt edukacyjny.

Konferencja podsumowująca projekt „Las – drewno – człowiek” odbyła się w Gdańsku.

     Sala im. Lecha Bądkowskiego w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim zgromadziła w czwartek 21 kwietnia uczestników konferencji podsumowującej przebieg i rezultaty projektu „Las – drewno – człowiek" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA Grants). Podstawowym celem projektu było podniesienie świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej w powiązaniu z ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów poprzez przeprowadzenie kompleksowego programu edukacyjnego i informacyjnego na terenie RDLP w Gdańsku. Działania partnerów tj. RDLP w Gdańsku, Nadleśnictw Gdańsk, Elbląg i Wejherowo oraz partnera Norweskiego Forestry Extension Institute zostały przede wszystkim ukierunkowane na mieszkańców województwa pomorskiego, w szczególności Trójmiasta i  okolic.
    Witając uczestników Adam Kwiatkowski, dyrektor RDLP w Gdańsku podkreślił szczególnie istotną rolę trzech podstawowych funkcji zrównoważonej gospodarki leśnej czyli lesie pojmowanym jako środowisko i ekosystem, drewnie rozumianym jako zasób ekonomiczny i surowiec odnawialny oraz człowieku pozostającym w stałej relacji do pozostałych jako korzystającym zarówno z rekreacji na terenach leśnych jak też drewna w formie produktów z niego wytworzonych. 
    W województwie Pomorskim lasy, które pokrywają ponad 36 proc. jego powierzchni, są ważnym czynnikiem społecznym i gospodarczym dla regionu.  Zwrócił na to uwagę Kazimierz Sumisławski, z-ca dyrektora ds. zasobów naturalnych w Departamencie Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
    Bjørn Helge Bjørnstad, edukator, starszy Kierownik Projektów w norweskim  Forestry Extension Institute w Biri, międzynarodowy koordynator programu „Nauczanie o Lasach" przedstawił zagadnienie „Edukacji leśnej w Norwegii w kontekście europejskim". Podstawową kwestią, którą podkreślił w swoim wystąpieniu reprezentant norweskiego partnera projektu jest długofalowe planowanie działań w perspektywie wieloletniej i strategiczne myślenie o budowaniu świadomości ekologicznej i środowiskowej poczynając od najmłodszych, kończąc na dorosłych. (zobacz prezentację).  


     Prezentację na temat  scenariuszy edukacyjnych stworzonych w ramach realizacji projektu „Las – drewno – człowiek" z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń polskich przedstawiła Barbara Czołnik,  kierownik Działu Edukacji i Informacji w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie,  zapoznając słuchaczy z  szerokim spektrum działań realizowanych zarówno przez OKL w Gołuchowie jak też poszczególne jednostki Lasów Państwowych w zakresie edukacji leśnej.  Po raz pierwszy publicznie zaprezentowana została także powstała w ramach projektu publikacja pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju", która umożliwia wysłanie nauczyciela z grupą dzieci do lasu i przeprowadzenie tam z jej pomocą interesujących zajęć. (zobacz prezentację)
    Swoimi doświadczeniami na polu edukacji ekologicznej i przyrodniczej  podzieliły się następnie Barbara Utracka – Minko, zastępca dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  (zobacz prezentację) i Agnieszka Turowska, główny specjalista ds. ochrony przyrody w Parku Narodowym "Bory Tucholskie" (zobacz prezentację). 
     Założenia pomorskiego klastra drzewnego w formie projektu pt. Drewno 4.0 zaprezentował Arkadiusz Gliniecki,  burmistrz miasta Czarna Woda. Projekt ten ma szansę stać się motorem rozwojowym południowej części regionu dając pracę i poszerzając zakres badawczo rozwojowy w połączeniu z wdrożeniem najnowszych osiągnięć w zakresie technologii budowlanej wykorzystującej surowiec drzewny.
     Michał Kargul, historyk, autor książki „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili" ujął w ramy historyczne rozważania nad relacjami zachodzącymi pomiędzy Lasem, drewnem i człowiekiem, pokazując, że zagadnienia związane z ochroną, wykorzystaniem czy też rekreacją stanowiły przedmiot uregulowań prawnych już w dawnych wiekach (zobacz prezentację).


      Krótkiego podsumowania realizacji projektu dokonał jego kierownik, Piotr Neubauer, starszy specjalista ds. innowacji w RDLP w Gdańsku (zobacz prezentację).  Dzięki projektowi Ogród Botaniczny Marszewo wzbogacił się w stały dostęp do Internetu, Nadleśnictwo Wejherowo udostępniło hot spot w ogrodzie dendrologicznym, natomiast w Nadleśnictwie Elbląg uruchomiono elektroniczną wystawę nt. bioróżnorodności. Namacalnym efektem projektu jest zaoferowanie użytkownikom elektronicznych aplikacji służących poprawie dostępności do lasu oraz przygotowanie i wydanie publikacji pt. „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju" stanowiącej pierwszy tego typu podręcznik w PGL LP umożliwiający każdemu nauczycielowi czy opiekunowi grupy przeprowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć w lesie.  Dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014 możliwe było przeniesienie najlepszych praktyk edukacyjnych z Norwegii i implementacji ich do warunków Polskich.