Lista aktualności Lista aktualności

Gmina Miasta Sopotu z prawomocnym wyrokiem sądowym w sprawie dewastacji siedliska leśnego w lasach komunalnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 31 sierpnia 2022 r. potwierdził zarzuty wobec włodarzy Gminy Miasta Sopotu dotyczące dewastacji siedliska leśnego na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Sprawa dotyczy wieloletniego wykorzystywania cennych przyrodniczo fragmentów lasów komunalnych miasta Sopotu jako wysypiska odpadów. Ten szkodliwy dla środowiska leśnego  proceder odbywał się wbrew obowiązującym procedurom oraz przepisom prawa.

Sprawę ujawniły służby leśne nadleśnictwa Gdańsk, których lasy sąsiadują z lasami komunalnymi zarządzanymi przez miasto Sopot.  W trakcie wykonywania rutynowych zadań w okolicach ul. 23 Marca dostrzeżono niepokojącą ilość odpadów zielonych przemieszanych z odpadami komunalnymi zalegającymi w leśnej dolinie. Odpady były częściowo przysypane ziemią, co mogło wskazywać na próbą ukrycia wcześniej zrzuconych w tym miejscu odpadów.  O sprawie poinformowano Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, która z urzędu podjęła czynności wyjaśniające, o czym pismem z 10.12.2020 r. poinformowano Prezydenta Jacka Karnowskiego. Postępowanie wyjaśniające potwierdziło podejrzenia gdańskich leśników, wobec czego pismem z 16.12.2020 roku, poinformowano Prezydenta o wszczęciu wobec niego postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Postępowanie administracyjne zakończyło się 15.09.2021 r. wydaniem decyzji
o opłacie za niezgodne z prawem wyłączenie gruntu z produkcji leśnej. Odwołanie się władz Gminy Miasta Sopotu od tej decyzji do II instancji nie przyniosło rezultatów, wobec czego miasto zaskarżyło powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem
z 31.08.2022 r. oddalił złożoną skargę. Od tego wyroku Prezydent Jacek Karnowski się nie odwołał, a naliczona kwota w wysokości 54 800, 26 zł  została przez miasto Sopot zapłacona.

Warto podkreślić, że w tej szkodliwej dla środowiska leśnego działalności odrębne postępowanie podjął Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, który pismem z 12.01.2021 r. poinformował Dyrektora RDLP w Gdańsku o wszczęciu postepowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary administracyjnej za prowadzenie gospodarki odpadami bez wymaganych zezwoleń. Kontrola Inspekcji w przedmiotowej lokalizacji wykazała, że w okresie od stycznia 2018 r. do listopada 2020 r. odpady były zbierane i przetwarzane bez wymaganego zezwolenia oraz nie była prowadzona ewidencja zbierania i przetwarzania tych odpadów, co skutkowało nałożeniem kary w wysokości 100 000  zł.

Niestety, nie jest to jedyny przypadek niezgodnego z prawem wyłączenia gruntów leśnych  z produkcji na terenie lasów komunalnych miasta Sopotu. Niestety, nie jest to jedyny przypadek niezgodnego z prawem wyłączenia gruntów leśnych  z produkcji na terenie lasów komunalnych miasta Sopotu. W stosunku do innych ujawnionych przypadków, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych, jako organ odpowiedzialny ustawowo za ochronę gruntów leśnych przed ich nielegalnym przekształcaniem, prowadzi dalsze postępowania. Z powodu niewłaściwego sprawowania zarządu nad lasami komunalnymi ucierpiała nie tylko przyroda, ale także finanse gminy miasta Sopot.

Budzi zdziwienie i zaniepokojenie fakt braku reakcji na zaistniałą sytuację ze strony Rady Miasta Sopotu czy instytucji takiej jak Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz niektórych aktywistów przyrodniczych, którym nie przeszkadzają ulokowanie na terenach lasów trójmiasta wysypiska odpadów, a także ich zabudowa -  w przypadku gdy dotyczy  to lasów komunalnych.