Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania
 3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w RDLP Gdańsk. - plik do pobrania - tabela
 4. Rozmieszczenie lasów hcvf w RDLP Gdańsk - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

kategoria 2 kopmpleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

 1. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do właściwego terytorialnie nadleśnictwa oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Osobą do kontaktu w tej sprawie z ramienia RDLP w Gdańsku jest Paweł Szymański, tel. 58 321 22 12 lub 600 20 37 20 e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Paweł Szymański, tel. 58 321 22 12 lub 600 20 37 20 e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl 


Wykaz „ekosystemów referencyjnych” na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC – załącznik tabela.

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP
według kryterium 6.4.1 FSC standardów gospodarki leśnej dla Polski

kod siedliska

ekosystem

powierzchnia zachowanych ekosystemów
referencyjnych

 

hektar

 

BB

Bór bagienny

282,47

BMB

Bór mieszany bagienny

1482,39

 

BMŚW

Bór mieszany świeży

203,09

 

BMW

Bór mieszany wilgotny

68,06

 

BS

Bór suchy

886,41

 

BŚW

Bór świeży

485,24

 

BW

Bór wilgotny

296,75

 

Las łęgowy

282,07

 

LMB

Las mieszany bagienny

650,18

 

LMŚW

Las mieszany świeży

1174,39

 

LMW

Las mieszany wilgotny

146,25

 

LŚW

Las świeży

1592,14

 

LW

Las wilgotny

149,15

 

OL

Ols

1113,12

 

OLJ

Ols jesionowy

398,31

 

powierzchnie Inne

1329,50

 

Razem

10539,52

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania oraz własne propozycje „ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura RDLP. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Paweł Szymański, tel. 58 321 22 10 lub 600 20 37 20,
e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych", zapraszamy do konsultacji.

Mapa "ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP w Gdańsku - pobierz plik.