Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA KANDYDACI NA STAŻ

Protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej mającej na celu wyłonienie kandydatów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku

W oparciu o Zarządzenie Nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.09.2012 r. (znak: GK-1103-20/12), Zarządzenie Nr 29/2013 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 09.09.2013 r. (znak spr.: DD-1103-44/13), Decyzję Nr 7/2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku
z dn. 12.03.2019 r. (znak spr.: DO.1125.3.2019), ogłoszenie RDLP w Gdańsku z dnia 05.08.2020 roku, Komisja kwalifikacyjna przeprowadziła w dniu 2 października 2020 roku postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

Do biura RDLP w Gdańsku, na ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na staż, wpłynęły ogółem 23 oferty. Spośród nich 2 oferty nie spełniły wymogów formalnych (brak statusu absolwenta), 1 oferta została wycofana przez absolwenta.

Komisja po rozpatrzeniu złożonych wniosków oraz analizie zapotrzebowania na stażystów (łącznie 22 miejsca) postanowiła zakwalifikować wszystkich absolwentów spełniających wymogi formalne.

Absolwenci zostaną poinformowani indywidualnie (pocztą tradycyjną) o wyniku posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej.

Kandydaci wytypowani do odbycia stażu, winni zgłosić się w przydzielonych nadleśnictwach RDLP w Gdańsku do dnia 31 października 2020 r. celem ustalenia terminu rozpoczęcia odbywania stażu.

Brak zgłoszenia w podanym terminie traktowany będzie jako rezygnacja z odbywania stażu.

Na tym protokół zakończono.

Ustalenia komisji kwalifikacyjnej przyjmuję do wiadomości i zatwierdzam.

Gdańsk, dnia 02.10.2020 r.                                                                  

                                                                                        Zatwierdzam: 

                                                                                  Bartłomiej Obajtek

                                                                                            Dyrektor