Lista aktualności Lista aktualności

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA STAŻ W ROKU 2020.

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjecie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
  • być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
  • złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

   Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

   ul. Rogaczewskiego 9/19

   80-804 Gdańsk

- absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),
• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,
• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) – załącznik nr 1;
• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2;

 

- absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);
• ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów;
• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – załącznik nr 1;
• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2;

 

- absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze nie występuje zapotrzebowanie na kandydata z wykształceniem innym niż leśne.

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

  Termin złożenia dokumentów —  25.09.2020 r. (liczy się data wpływu podania).
  Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 02.10.2020 r.

 3. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 05.10.2020 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku oraz tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych tut. RDLP.

 4. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu 09.10.2020 r. od godz. 09:00 w siedzibie RDLP w Gdańsku zostanie przeprowadzony - w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym - dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Informacja o wynikach egzaminu zostanie podana do wiadomości w dniu 12.10.2020 r. poprzez indywidualne zawiadomienie kandydatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji o zakwalifikowanych na staż absolwentach.

 5. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Kadr, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl

   

  Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.