Wydawca treści Wydawca treści

Roczny staż w jednostkach RDLP w Gdańsku.

Informacja o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia absolwentów średnich i wyższych szkół na roczny staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

 1. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 września 2012 r. w sprawie stażu absolwentów w Lasach Państwowych, rozpoczyna postępowanie kwalifikacyjne mające na celu wyłonienie absolwentów na roczny staż w jednostkach organizacyjnych tut. RDLP.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjecie na staż powinni spełnić niżej wymienione kryteria:
 3. być absolwentami szkół średnich lub wyższych — w rozumieniu przepisu § 1 pkt 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm., tj. osobami, które w okresie 24 miesięcy od dnia określonego w świadectwie ukończenia szkoły podejmą pracę w leśnictwie, z wyłączeniem okresów zwłoki w podjęciu zatrudnienia spowodowanych: korzystaniem z urlopu macierzyńskiego (ojcowskiego) lub urlopu wychowawczego, długotrwałą chorobą, kontynuowaniem nauki na stacjonarnych studiach doktoranckich, nie dłużej jednak niż 4 lata;
 4. złożyć osobiście lub listownie, w kopercie z dopiskiem „STAŻ”, na adres:

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku

ul. Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdańsk

 

 • absolwenci średnich szkół leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail),

• kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej;

• kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego,

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół wyższych leśnych:

• podanie o przyjęcie na staż (wskazane jest podanie nr telefonu kontaktowego lub adresu e-mail);

• ksero odpisu dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów;

• oświadczenie z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur przyjmowania na staż, zgodnie z Ustawą
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) – załącznik nr 1;

• oświadczenie o nieodbywaniu stażu w Lasach Państwowych w przeszłości – załącznik
nr 2
;

 

 • absolwenci szkół średnich i wyższych innych niż leśne będą przyjmowani na staż wyłącznie w przypadku wystąpienia potrzeb kadrowych na absolwentów z określonym wykształceniem. W tym przypadku obowiązuje złożenie dokumentów analogicznie jak w przypadku absolwentów szkół średnich i wyższych leśnych. W bieżącym naborze nie występuje zapotrzebowanie na kandydata z wykształceniem innym niż leśne.

 

 1. Na żądanie RDLP w Gdańsku absolwent jest zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów, w celu dokonania potwierdzenia ich zgodności z oryginałem.
 2. Terminy:

 

Termin złożenia dokumentów —  27.09.2019 r. (liczy się data wpływu podania).

Termin posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej — 02.10.2019 r.

 

 1. Wynik posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zostanie podany do wiadomości do dnia 04.10.2019 r. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej RDLP w Gdańsku oraz tablicach ogłoszeń jednostek organizacyjnych tut. RDLP.
 2. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż limit miejsc, w dniu
  08.10.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie RDLP w Gdańsku zostanie przeprowadzony dodatkowo egzamin kwalifikacyjny na staż, odrębnie dla absolwentów szkół średnich leśnych oraz absolwentów szkół wyższych leśnych. Egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 50 pytań. O przyjęciu na staż decydować będzie liczba punktów uzyskanych na egzaminie – do limitu wolnych miejsc. Informacja o wynikach egzaminu zostanie podana do wiadomości w dniu 10.10.2019 r. poprzez indywidualne zawiadomienie kandydatów oraz zamieszczenie na stronie internetowej informacji
  o zakwalifikowanych na staż absolwentach.
 3. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Kadr, tel. (58) 321 22 45, (58) 321 22 67 lub elektronicznie na adres: kadry@gdansk.lasy.gov.pl.           
 4. Obowiązek informacyjny zawiera załącznik nr 3.

 

Gdańsk, dnia  01.08.2019 r.                                              


Staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku -WYNIKI

Wyłonienie kandydatów na roczny staż

     W dniu 8 października 2018 r. Komisja kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora RDLP w Gdańsku przeprowadziła egzamin  kwalifikacyjny dla kandydatów na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Gdańsku.

Wyniki egzaminu (pisemnego testu, którego wyniki dołączone są do dokumentacji naboru na staż) zostały przekazane indywidulanie po egzaminie kandydatom w dn. 8 października br., natomiast informację o zakwalifikowanych na staż absolwentach zawiera poniższa tabela:

lp.

Nadleśnictwo

wykształcenie wyższe leśne

wykształcenie średnie leśne

1.

Elbląg

Górniewski Wojciech

 

 

Górski Adrian

 

 

2.

Gdańsk

Warzecha Paulina

Ustarbowski Adam

 

Hoffmann Michał

 

 

3.

Kaliska

Mastalerz Maciej

Kreft Kamil

 

 

 

 

4.

Kartuzy

 

 

 

Zaczek Kacper

Gołębiewski Mariusz

 

5.

Kościerzyna

Cieślak Karol

Grzesik Grzegorz

 

 

 

 

6.

Kwidzyn

Ciborowski Bernard

 

 

Dziedzic Aleksandra

 

 

7.

Lębork

Kwiatkowska Monika

Lenart Michał

 

 

 

 

8.

Lipusz

Dymarczyk Marta

 

 

Narloch Michał

Barzowska Magdalena

 

9.

Lubichowo

Piernicka Aleksandra

Szambowski Wojciech

 

 

 

 

10.

Starogard

Szweda Karol

Furgalska Katarzyna

 

 

 

 

11.

Strzebielino

Warczyk Paweł

 

 

Bojka Karol

 

 

12.

Wejherowo

Rogowski Dawid

 

 

Formella Mateusz

 

 

13.

Cewice

Smółka Aleksandra