Asset Publisher Asset Publisher

Opryski na rok 2015.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC, który zawiera substancję czynną – alfa-cypermetrynaniezalecaną przez FSC.

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podaje do konsultacji społecznych informacje

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.
Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku zarządców i właścicieli lasów w Polsce  zapisane są w Tymczasowym Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. Wypełnienie warunków określonych Standardem kontrolowane jest podczas corocznych audytów. Certyfikat przyznaje się na 5 lat. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r.
Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin. FSC określiła listę substancji aktywnych (FSC-GUI-30-001 V2-0), których nieuzgodnione zastosowanie skutkuje odebraniem lub zawieszeniem certyfikatu. Na liście tej znajduje się m.in. substancja aktywna o nazwie alfa-cypermetryna, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC. (w 1 litrze środka ochrony roślin 15 gram substancji), dopuszczona do stosowania prawem krajowym i unijnym.
W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, zgodnie z procedurą opisaną w dokumencie FSC-PRO-01-004 (wersja 2-2), której elementem są m.in. konsultacje społeczne.

Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C.  (FSC-POL-30-001-EN-FSC).

Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Fastac Las 15 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i w Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-160/2012 z dnia 27.11.2012 r.(etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji w załączeniu.

Fastac Las 15 SC jest środkiem ochrony roślin dopuszczonym do stosowania w Polsce na obszarach leśnych przeciwko szeliniakowi sosnowcowi szkodnikowi owadziemu upraw iglastych. Maksymalna dawka przy zastosowaniu tego środka do zabiegu wynosi 4 litry środka rozpuszczonego w 100 litrach wody na jeden hektar uprawy leśnej. Oznacza to, że w trakcie zabiegu wykonanego tym środkiem wprowadzimy do środowiska 0,06 kg aktywnej substancji alfa-cypermetryny na 1 ha lasu.

Fastac Las 15 SC.

·       Jest szkodliwy dla ludzi, działanie szkodliwe przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Przy prawidłowym stosowaniu środków ochrony osobistej zagrożenie jest minimalne. Dodatkowo z racji stosowania środka wyłącznie we wczesnych fazach rozwojowych drzewostanów, tak zwanych uprawach leśnych, na które z mocy przepisów artykułu 26 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 28 września1991 r. o lasach  na uprawy leśne do 4 metrów wysokości istnieje stały zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych zmniejszeniu ulega ryzyko niekorzystnego wpływu na ludzi. Nie bez znaczenia jest także sposób podawania środka, (wyłącznie sprzęt naziemny)

·       Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

·       Środek jest toksyczny dla organizmów wodnych.

W tym celu minimalna granica zastosowania środka to 5 metrów od brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych. W lasach warunek spełniony w oparciu o przepisy wewnętrzne LP na granicy woda las zalecane jest zakładanie stref przejściowych tak zwanych ekotonów. Optymalna strefa przejściowa powinna wynosić 10 do 15 metrów jej szerokość jest jednak zależna od żyzności otaczających siedlisk leśnych. Im siedliska uboższe tym pas buforowy pomiędzy wodą a uprawą leśną szerszy.

Dlaczego właśnie Fastac Las 15 SC …?

Zgodnie z ustawą o lasach, w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasu, właściciele lasów są zobowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i
rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych (art. 9 ustawy o lasach).
Ustawa nakłada na nadleśniczego obowiązek wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych, w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów (art. 10 ustawy o lasach).

Szeliniak sosnowiec jest w stale obecny w ekosystemach leśnych. Jego szkodliwe działanie uaktywnia się na uprawach leśnych zakładanych na świeżych zrębach sosnowych przy sprzyjających warunkach pogodowych.

 

Na podstawie obserwacji z trzech ubiegłych lat na terenie RDLP w Gdańsku, rocznie od szeliniaka zagrożonych jest  około 700 hektarów upraw leśnych, stanowi to 0,24% ogólnej powierzchni leśnej RDLP.

Dotychczasowa ochrona najbardziej zagrożonych upraw obejmuje corocznie ogólnie około 200 hektarów upraw leśnych. Zwalczanie szeliniaka wykonywane jest metodami mechanicznymi (wałki i rowki chwytne). Z uwagi na to, że nie zawsze metody tradycyjne przynoszą spodziewane efekty (ograniczenia lokalnie dużych populacji szkodnika), konieczne jest użycie metody chemicznej z wykorzystaniem środka Fastac Las 15 SC.

Do podania środka na gruncie stosowany będzie wyłącznie sprzęt naziemny (opryskiwacze plecakowe oraz ciągnikowe), nie wchodzi w grę stosowanie oprysków sprzętem agrolotniczym. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania zagrożenia obszarów leśnych na podobnym poziomie. Szeliniak sosnowiec występuje na całym obszarze RDLP w Gdańsku stąd wniosek obejmuje cały teren w zarządzie RDLP.

Tutejsze nadleśnictwa w coraz większym stopniu stosują na uprawach leśnych sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Praktyka wykazuje, że jest to materiał sadzeniowy szczególnie podatny na uszkodzenia od szeliniaka sosnowca stąd w miejscach szczególnie uciążliwych szkód, może zajść potrzeba użycia środka Fastac Las 15 SC. Ponadto na terenie RDLP jest założonych ponad 100 hektarów upraw leśnych testujących nowe pokolenia sadzonek z  nasion tak zwanych wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz drzew matecznych. Ponieważ te uprawy zakładane są wyłącznie w oparciu o sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym istnieje potrzeba ochrony tych upraw doświadczalnych przy pomocy środka Fastac Las 15 SC.

 

Przebieg konsultacji

Prosimy o zgłaszanie uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Fastac Las 15 SCw terminie do 09 kwietnia 2015 r.
(45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji) pocztą tradycyjną z dopiskiem „konsultacje FSC" na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub pocztą elektroniczną na adres: ochrona@gdansk.lasy.gov.pl

bartosz.bombik@sgs.com


Opryski na 2014 rok

Rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę na użycie środka ochrony roślin.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC z wnioskiem o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC.

 

    Po zapoznaniu się z poniższym tekstem prosimy o zgłaszanie ewentualnych merytorycznych uwag odnośnie użycia przez RDLP w Gdańsku środka ochrony roślin – Dimilin 480 SC w celu ograniczania szkodników pierwotnych sosny. Uwagi prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25.IV.2014 r. (45 dni od daty ukazania się niniejszej informacji), pocztą tradycyjną na adres RDLP w Gdańsku ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 lub elektronicznie na adres ochrona@gdansk.lasy.gov.pl.Wszelkie informacje na ten temat zostaną Państwu udzielone pod nr tel. +48583212212, +48583212215.

     1. Informacje ogólne

FSC – Forest Stewardship Council A.C. jest międzynarodową organizacją promującą odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. Skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną.

    Posiadacze certyfikatu FSC muszą spełnić szereg warunków i kryteriów, które w przypadku posiadaczy lasów zapisane są w Krajowym Standardzie Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej w Polsce. RDLP w Gdańsku posiada certyfikat FSC od 1997 r. Jednym z elementów ww. standardu jest stosowanie i prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie stosowania środków ochrony roślin (tzw. Polityki pestycydowej). W ramach tej polityki FSC stworzyło własną listę substancji czynnych, których nie mogą stosować posiadacze certyfikatu FSC. Jest to wewnętrzna lista FSC niepokrywająca się z przepisami krajowymi oraz przepisami Unii Europejskiej. Na liście tej znajduje się substancja aktywna diflubenzuron, która wchodzi w skład środka ochrony roślin Dimilin 480 SC. W przypadku konieczności użycia takiego środka ochrony roślin przez posiadacza certyfikatu FSC musi on ubiegać się o specjalną derogację, której elementem są konsultacje społeczne.

2.    Charakterystyka środka

Środek ochrony roślin Dimilin 480 SC jest zarejestrowany do użycia w UE i Polsce na mocy Decyzji MRiRW nr R-214/2011d z dnia 12.07.2011 r., która zmienia pierwotną Decyzję nr R-5/2008 z 22.01.2008 r. (etykieta środka będąca integralną częścią ww. Decyzji dostępna jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wyszukiwarce pod adresem http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin).

Dimilin 480 SC jest dopuszczony do użycia i powszechnie stosowany od lat w Europie i Polsce na terenie sadów, pieczarkarni oraz na obszarach leśnych. W latach 2012 i 2013 środek ten zastosowany był na terenie RDLP w Gdańsku na powierzchni 3,3 tyś. ha.  Na terenach leśnych wykorzystywany jest do zwalczania szkodników pierwotnych sosny (brudnica mniszka, barczatka sosnówka, borecznik sosnowiec). Max. dawka środka na 1 ha lasu wynosi  0,15 l, (w przypadku sadów dawka wynosi od 0,2l do 0,4l). Należy również zauważyć, że w sadach środek może być stosowany 2 razy w roku, natomiast na terenach leśnych stosowany jest raz w roku. Środek jest nieszkodliwy dla pszczół w dawce poniżej 0,375 l/ha, czyli okres prewencji dla pszczół po zastosowaniu dawki 0,15 l/ha nie obowiązuje. Inaczej mówiąc środek jest nieszkodliwy dla pszczół przy dawce stosowanej w lasach. Okres karencji dla runa leśnego, czyli czas od oprysku do spożycia, jaki musi upłynąć wynosi 24 godz.    

3.    Zakres zastosowania środka na terenie RDLP w Gdańsku

Derogacja przyznana RDLP w Gdańsku będzie pozwalała na użycie przedmiotowego środka na terenach leśnych na terenie tut. Dyrekcji przez okres 5 lat.

  W chwili obecnej wysokie zagrożenie od: brudnicy mniszki, barczatki sosnówki, boreczników, utrzymuje się na terenie Nadleśnictw Kaliska, Kościerzyna, Lipusz i Lubichowo. (mapa link)

Wg materiałów prognostycznych zebranych na jesieni ub. r. do wykonania zabiegu kwalifikowanych jest w 2014 r. ok. 3,7 tyś. ha. Obszary te będą na wiosnę monitorowane przez służby ochrony lasu i po wykonaniu tego monitoringu zostanie podjęta ostateczna decyzja o zabiegu i jego ostatecznej powierzchni. W chwili obecnej nie można przewidzieć tego czy gradacje tych owadów wystąpią w kolejnych latach i na jakich obszarach, zostanie to kreślone po monitoringu przeprowadzonym na jesień 2014 r. Być może, że w kolejnych latach zabieg nie będzie konieczny.

Zabieg oprysku zostanie wykonany metodą agrolotniczą, tylko na terenach leśnych. Przy wykonywaniu zabiegu będą przestrzegane wszystkie przepisy wynikające z obowiązującego w tym zakresie prawa Polskiego i UE.  Wszystkie właściwe merytorycznie i administracyjnie organy administracji Rządowej i Samorządowej zostaną powiadomione o zabiegu. Na czas zabiegu będzie wprowadzony czasowy zakaz wstępu do lasu.

4.    Konieczność zastosowania środka

Konieczność zastosowania Dymilinu 480 SC w celu ograniczania populacji szkodników pierwotnych sosny jest następująca:

1.    Prognoza zagrożenia od szkodników pierwotnych sosny na 2014 r. dla RDLP w Gdańsku wykazuje jednoznacznie wysokie zagrożenie od ww. szkodników z możliwością redukcji ich populacji tylko zabiegiem agrolotniczym,

2.    w chwili obecnej nie ma innego skutecznego środka zarejestrowanego w Polsce, akceptowanego przez FSC do zwalczania barczatki sosnówki, brudnicy mniszki i boreczników.,

Więcej informacji o certyfikacji FSC oraz dokumenty źródłowe znajdą Państwo na stronie www.fsc.pl.

   
 


Certyfikaty

RDLP w Gdańsku posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C015396) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Obecny certyfikat FSC został wydany 13 listopada 2012 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację: SGS). Certyfikat nosi numer SGS-FM/COC-000007 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 12 listopada 2017 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP w Gdańsku są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

PEFC

Od 2003 r. w polskich lasach wdrażany jest alternatywny system certyfikacyjny – PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny w Europie, funkcjonujący od 1999 r. Inicjatorem procesu tworzenia krajowych standardów PEFC były Lasy Państwowe oraz Rada PEFC Polska, działająca obecnie przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Standardy te ostały akredytowane w październiku 2008 r.

Certyfikat ten jest gwarancją prowadzenia trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Certyfikat PEFC dla RDLP w Gdańsku został wydany 22 maja 2012 roku i pozostaje ważny do dnia 21 maja 2015 roku z zastrzeżeniem uzyskiwania pozytywnych wyników audytów nadzoru.


Wykaz „ekosystemów referencyjnych” na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC – załącznik tabela.

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP, na potrzeby certyfikacji leśnej FSC

Wykaz „ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP
według kryterium 6.4.1 FSC standardów gospodarki leśnej dla Polski

kod siedliska

ekosystem

powierzchnia zachowanych ekosystemów
referencyjnych

 

hektar

 

BB

Bór bagienny

282,47

BMB

Bór mieszany bagienny

1482,39

 

BMŚW

Bór mieszany świeży

203,09

 

BMW

Bór mieszany wilgotny

68,06

 

BS

Bór suchy

886,41

 

BŚW

Bór świeży

485,24

 

BW

Bór wilgotny

296,75

 

Las łęgowy

282,07

 

LMB

Las mieszany bagienny

650,18

 

LMŚW

Las mieszany świeży

1174,39

 

LMW

Las mieszany wilgotny

146,25

 

LŚW

Las świeży

1592,14

 

LW

Las wilgotny

149,15

 

OL

Ols

1113,12

 

OLJ

Ols jesionowy

398,31

 

powierzchnie Inne

1329,50

 

Razem

10539,52

 

 

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie opinie, uwagi, pytania oraz własne propozycje „ekosystemów referencyjnych" na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, można nadal zgłaszać do biura RDLP. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest: Paweł Szymański, tel. 58 321 22 10 lub 600 20 37 20,
e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane typowaniem powierzchni „ekosystemów referencyjnych", zapraszamy do konsultacji.

Mapa "ekosystemów referencyjnych" na terenie RDLP w Gdańsku - pobierz plik.


Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania
 3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów hcvf w RDLP Gdańsk. - plik do pobrania - tabela
 4. Rozmieszczenie lasów hcvf w RDLP Gdańsk - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

kategoria 2 kopmpleksy leśne odgrywające znaczącą  rolę w krajobrazie

kategoria 3 obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

kategoria 4.1 lasy wodochronne

kategoria 4.2 lasy glebochronne

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności

 1. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf. 

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do właściwego terytorialnie nadleśnictwa oraz do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Osobą do kontaktu w tej sprawie z ramienia RDLP w Gdańsku jest Paweł Szymański, tel. 58 321 22 10 lub 600 20 37 20 e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl

 

Osoby, instytucje lub organizacje społeczne zainteresowane wyznaczaniem w roku 2013 powierzchni leśnych o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF, zapraszamy do konsultacji.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Paweł Szymański, tel. 58 321 22 10 lub 600 20 37 20 e-mail: pawel.szymanski@gdansk.lasy.gov.pl