Lista aktualności Lista aktualności

POROZUMIENIE Z LASEM W TLE

MINĄŁ PONAD ROK OD DATY PODPISANIA PRZEZ UNIWERSYTET GDAŃSKI ORAZ REGIONALNĄ DYREKCJĘ LASÓW PAŃSTWOWYCH W GDAŃSKU POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY.

W czwartek 6 grudnia 2018 r. na terenie LOB w Marszewie odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową współpracę pomiędzy sygnatariuszami porozumienia podpisanego pomiędzy UG, a RDLP w Gdańsku. W dniu 01 czerwca 2017 r. porozumienie o takiej współpracy podpisali ówczesny Dyrektor RDLP w Gdańsku dr inż. Adam Kwiatkowski oraz dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor nadzwyczajny - Rektor UG.

W treści porozumienia znalazło się wiele praktycznych zapisów dotyczących wzajemnej współpracy. Do działań wspólnych zaliczono między innymi: wypracowanie docelowych płaszczyzn oraz form współpracy uwzględniających możliwości, potrzeby i oczekiwania stron porozumienia; współpracę przy organizacji konferencji naukowych, organizowanie wykładów, szkoleń oraz wyjazdów terenowych; określanie potrzeb w zakresie prac badawczych dotyczących przedmiotu porozumienia; współorganizowanie konkursów oraz imprez edukacyjnych dotyczących wiedzy o leśnictwie oraz o środowisku przyrodniczym regionu.

W ramach porozumienia UG zobowiązał się do: promowanie wśród studentów i doktorantów realizacji tematów prac dyplomowych i doktorskich związanych z funkcjonowaniem ekosystemów leśnych zwłaszcza w warunkach silnej antropopresji oraz innych zagadnień związanych ze strukturą organizacyjną, prawną i gospodarczą LP; udostępnianie powierzchni wystawienniczej w celu prezentacji wystaw przygotowanych przez RDLP w Gdańsku; promowanie wśród studentów informacji o możliwości odbywania praktyk zawodowych na terenie RDLP w Gdańsku, zgodnie z możliwościami i potrzebami RDLP w Gdańsku.

RDLP w Gdańsku wzięła na siebie odpowiedzialność między innymi za: promowanie wśród pracowników biura i jednostek organizacyjnych  RDLP w Gdańsku idei oraz możliwości wynikających z wzajemnej współpracy; opracowanie propozycji zagadnień do prac  dyplomowych i doktorskich dla studentów i doktorantów UG; prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk przez studentów UG na terenie działania RDLP w Gdańsku; udostępnianie na rzecz UG ośrodków edukacyjnych oraz infrastruktury służącej realizacji celów porozumienia.

W związku ze zmieniającą się sytuacją prawną dotyczącą Szkolnictwa Wyższego oraz zmianami struktur organizacyjnych RDLP w Gdańsku Dyrektor RDLP Pan Bartłomiej Obajtek zainicjował spotkanie, którego celem było wypracowanie nowych zasad współpracy uwzględniających powyższe zmiany. Dodatkowo, ze względu na wagę poruszanych kwestii,  do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele  RDOŚ w Gdańsku.

W spotkaniu udział wzięli: prof. dr. hab. Włodzimierz Meissner – Dziekan Wydziału Biologii UG, dr Katarzyna Żółkoś - Kierownik Stacji Biologicznej UG, Gdańsk Sobieszewo, Paweł Stępniewski - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku. Poza tym uczestnikami spotkania byli: Paweł Szymański – Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Gdańsku oraz  gospodarz miejsca dr inż. Janusz Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk wraz ze swoimi współpracownikami dr Joanną Bloch-Orłowską – edukatorem Nadleśnictwa Gdańsk oraz Waldemarem Hincem - pracownikiem LOB Marszewo.

Po powitaniu przybyłych gości Bartłomiej Obajtek podzielił się  z uczestnikami spotkania refleksjami na temat COP24 i sposobu prezentacji LP w trakcie trwania szczytu. Wysoko ocenił sposób przedstawienia zagadnień związanych z rolą lasów w walce ze zmianami klimatycznymi. Zwrócił uwagę na konieczność ciągłej edukacji społeczeństwa w zakresie absorbcji CO2 przez lasy. W dalszej części swojego wystąpienia wrócił do sprawy szkód wyrządzonych przez nawałnicę w 2017 r. jaka przeszła przez lasy RDLP w Gdańsku. Po ponad roku od tych tragicznych wydarzeń, szczególnie na terenie Nadleśnictwa Lipusz,  widać już pierwsze efekty pracy leśników. Las na tych terenach odnawia się zarówno naturalnie jak i sztucznie poprzez sadzenia drzew, często przy udziale społeczeństwa. Wyremontowano drogi, porządkuje się ostatnie fragmenty zniszczeń. Nawiązał też do problemu Puszczy Białowieskiej gdzie skala zniszczeń dokonanych przez kornika drukarza oraz związane z tym masowe zamieranie świerków, szczególnie o tej porze roku  robi wręcz przerażające wrażenie. Niektóre fragmenty Puszczy zamieniły się w cmentarzyska drzew, a ilość zmarnowanego w ten sposób, tak cennego i ekologicznego surowca jakim jest drewno została przez człowieka bezpowrotnie utracona uwalniając przy tym do atmosfery duże ilości CO2 pochodzącego z rozkładającego się drewna.

     Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat treści porozumienia oraz możliwości doskonalenia metod, zakresu i sposobów jego realizacji. Uzupełnieniem dyskusji była prezentacja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk dotycząca problemów związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach silnie zurbanizowanej Aglomeracji Trójmiasta. W prezentacji wskazano konkretne projekty realizowane przez gdańskich leśników wspólnie z UG  w tym ze Stacją Biologiczną UG  w Sobieszewie - jako przykłady skutecznej realizacji treści zawartego porozumienia.

W konkluzji spotkania jego uczestnicy zgodnie potwierdzili chęć dalszego kontynuowania współpracy w oparciu o porozumienie, a dla jego pełniejszej realizacji zaproponowano:

  • sporządzenie listy ekspertów zarówno ze strony RDLP w Gdańsku, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku jak również Uniwersytetu Gdańskiego, których wiedzę i doświadczenie można by wykorzystywać przy realizacji wspólnych projektów,
  • powstanie wykazu prac badawczych i rozwojowych związanych z leśnictwem w tym między innymi badaniem powierzchni poklęskowych, ochroną przyrody oraz wpływem zmian klimatycznych oraz prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej na istniejące układy przyrodnicze,
  • rozpoznanie możliwości oraz źródeł finansowania prac badawczych oraz możliwości odbywania praktyk przez studentów UG na terenie RDLP w Gdańsku,
  • włączenie do współpracy pozostałych Wydziałów UG, których zakres działalności merytorycznych nie dotyczy stricte problematyki związanej z zagadnieniami  przyrodniczymi,
  • zorganizowanie kolejnego spotkania  monitorującego postęp w realizacji przyjętych postanowień.

Kończąc spotkanie Dyrektor podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę oraz wyraził przekonanie o konieczności jej pogłębiania i doskonalenia w przyszłości z myślą  o  korzyściach dla środowiska przyrodniczego regionu oraz jego mieszkańców.