Lista aktualności Lista aktualności

Informacja prasowa.

Wyjaśnienia dot. wpływu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach na rozmiar pozyskania surowca drzewnego w lasach.

       W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura RDLP w Gdańsku jak i do podległych jednostek (nadleśnictw) uprzejmie zawiadamiamy, że zapisy zawarte we wspomnianej wyżej ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. z 2016 r, poz. 2249) w najmniejszym stopniu nie zmieniają  zasad prowadzenia gospodarki leśnej przez Lasy Państwowe i prywatnych właścicieli lasów  a w szczególności nie wpływają  na rozmiar pozyskania surowca drzewnego w lasach bez względu na formę własności. Gospodarka leśna nadal prowadzona jest w oparciu o poddawane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko Plany Urządzenia Lasu opracowywane dla każdego nadleśnictwa i zatwierdzane przez Ministra Środowiska na okresy 10. letnie.  Dotyczy to także lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dla których sporządzane są analogiczne uproszczone 10. letnie Plany Urządzenia Lasu.