Lista aktualności Lista aktualności

DREWNO – POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI?

Wraz z przedsiębiorcami, samorządowcami oraz zaproszonymi gośćmi gdańscy leśnicy wzięli udział w Forum Ekologicznym Budownictwa Komunalnego KOMUNALWOOD.

Spotkanie dotyczyło wielu aspektów budownictwa komunalnego z wykorzystaniem drewna jako podstawowego materiału budowlanego.

Z przesłaniem do uczestników Forum zwrócił się  w nagraniu minister środowiska Henryk Kowalczyk, który zapewnił zebranych, że idea budownictwa drewnianego jest mu bliska. Podkreślił rolę i zaangażowania Lasów Państwowych  w tworzenie tego projektu. Efektem działań ministerstwa, w tym LP było powstanie państwowej spółki Polskie Domy Drewniane, której zadaniem jest między innymi promocja tego kierunku budownictwa. Jak podkreślił minister, spółka ,,dołoży cegiełkę” do rządowego programu ,,Mieszkanie plus”.  

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku wraz z przedstawicielami jej nadleśnictw reprezentował dyrektor Bartłomiej Obajtek. W swoim wystąpieniu szeroko omówił osiągnięcia, specyfikę oraz wkład Lasów Państwowych w rozwój naszego kraju. Stwierdził, że: ,,powierzchnia lasów  w Polsce stale rośnie,  z poziomu 21% w roku 1946 do blisko 30% obecnie, a i tak poziom ten można uznać za niedoszacowany”. Leśnicy co roku sadzą 500 mln drzew. Gospodarkę leśną Polski można śmiało zaliczyć do najbardziej proekologicznych i prospołecznych gospodarek leśnych w UE (zręby zupełne o małej powierzchni, pozostawianie drewna martwego dla bioróżnorodności, biogrup, drzew dziuplastych itp.). Corocznie przeznaczamy na zabiegi związane z hodowlą lasu kwotę 760 mln zł. Gospodarka ta jest więc kosztowna, ale przynosi wszystkim interesariuszom wymierna korzyści. Jej atutem jest również zasada samofinansowania działalności LP, odciążająca podatników od konieczności jej dotowania z kasy BP.

,, Staramy się  wyjaśniać opinii społecznej cel i sens naszych działań. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski poprzez racjonalne gospodarowania powierzonym nam zasobem jakim są lasy” powiedział. Podkreślił, że jednym z przejawów racjonalności działań leśników jest pozyskiwanie jedynie 60 % rocznego przyrostu drewna. W porównaniu z innymi krajami takimi jak Niemcy czy kraje skandynawskie to doskonały wynik. Drewno jest zasobem strategicznym dla naszego kraju. Od 1990 r. jego zużycie w Polsce per capita wzrosło ponad 2 razy (do 1,1 m3) Dzięki rosnącym zasobom, LP zwiększają jego podaż bez szkody dla trwałości lasów. ,,Dostarczamy 90% zużywanego w Polsce drewna. To podstawowy surowiec dla jednego z wiodących sektorów polskiego przemysłu, a także źródło ciepła dla wielu polskich rodzin”. Ponad 80% drewna z LP trafia do przedsiębiorców. Zapewniamy odbiorcom przewidywalne relacje i stabilność dostaw. Przemysł drzewny zatrudnia ok. 300 tys. osób i wytwarza 2-3% PKB. 45 mld zł warty jest roczny eksport wyrobów polskiego przemysłu drzewnego. Polska jest 4. na świecie eksporterem mebli, a 10. ich producentem.

Drewno więc z jednej strony napędza polską gospodarkę, daje miejsca pracy  z drugiej zaś, pochłaniając i wiążąc w  swojej strukturze CO2, przyczynia się do łagodzenia skutków emisji tego szkodliwego dla klimatu gazu. Celem prowadzonej przez LP przebudowy drzewostanów (wprowadzanie podszytu  i drugiego piętra, unikanie uszkadzania gleby, przywracanie terenów podmokłych, zwiększanie udziału gat. drzew liściastych) jest między innymi zwiększenie możliwości pochłaniania przez Lasy CO2 oraz dostosowanie ich struktury gatunkowej do zmieniającego się klimatu.

Ze względu na zawiłe uwarunkowania historyczne oraz rozwój naszego kraju, w którym drewno odegrało zawsze kluczową rolę  nie ma  w Polsce lasów ,,naturalnych”, a ich naturalne piękno jakie dzisiaj obserwujemy, wynika  z rozważnej i mądrej pracy wielu pokoleń leśników. Problemem jest dzisiaj dostrzeganie przez niektórych jedynie pojedynczego, ściętego drzewa, a niedostrzeganie efektu skali potrzeb kraju, przemysłu oraz ogółu mieszkańców, dla których drewno jest wciąż atrakcyjnym, poszukiwanym i oczekiwanym produktem.

Tajemnica sukcesu branży leśnej, a tym samym wysokiej pozycji naszego kraju w branży drzewnej na świecie tkwi w rytmiczności oraz ciągłości dostaw drewna. Dodał, że Lasy Państwowe jako duża organizacja ma relatywnie niskie koszty co przekłada się na oferowane ceny surowca.

Na koniec swojego wystąpienia Bartłomiej Obajtek pogratulował branży drzewnej  i życzył dalszych sukcesów w jej działalności przy wsparciu Lasów Państwowych.

W wielu wystąpieniach oraz praktycznych prezentacji w trakcie trwania Forum wyłania się obraz drewna jako surowca nieomal pod każdym względem (parametry cieplne, czas realizacji inwestycji oraz jej koszt) przewyższa ,,tradycyjne” budownictwo. Zarówno w kontekście ekologicznym jak i rozwoju naszego kraju należy uznać, że drewno wciąż jest surowcem mającym przed sobą optymistyczne, progresywne perspektywy wykorzystania. W tym kontekście rola i zadania Lasów Państwowych winny wspierać rozwój tego sektora gospodark z równoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego i trwałości lasów Polski. Więcej: https://www.facebook.com/komunalwood/